Historisk arkiv

1,3 milliarder mer til klima og miljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringens forslag til budsjett for 2018 har en tydelig klima- og miljøprofil. Det foreslås en rekke klimatiltak som kutter klimagassutslipp nasjonalt og internasjonalt. Dessuten er det tiltak som styrker næringslivets grønne konkurransekraft. Et nytt investeringsselskap er ett av verktøyene.

Samlet forsterker regjeringen klima- og miljøprofilen i budsjettet med mer enn 1,3 milliarder kroner. Av dette utgjør 219 millioner kroner satsinger på Klima- og miljødepartementets budsjett. De største satsingene er på andre departementers budsjetter.

–Vi skal nå klimamålene for 2030 og vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. For å lykkes må vi utvikle ny og grønn konkurransekraft for norsk næringsliv og industri.  Vi vil skape nye arbeidsplasser gjennom satsing på kunnskap, forskning og innovasjon, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Regjeringen vil gjøre finansiering av Enovas virksomhet mer målrettet og forutsigbar. Fra og med 2018 legges det derfor opp til at avkastningen fra Klima- og energifondet erstattes med ordinære bevilgninger som er frikoblet fra rentenivået. Samlet bevilgning til Enova blir da om lag 2,7 milliarder kroner i 2018.

Investeringsselskap

Regjeringen arbeider med å opprette et nytt investeringsselskap som skal bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer i ny teknologi. Det foreslås at selskapet får en investeringsramme på 400 millioner kroner fra og med 2018. Bevilgningene vil bli foreslått trappet ytterligere opp i lys av selskapets virksomhet og investeringsmuligheter.

Regjeringen har tatt initiativ til en offensiv satsing for å profilere og synliggjøre norske, grønne løsninger for økt eksport og for å trekke internasjonale investorer til Norge. Innovasjon Norge har fått i oppdrag å etablere et samarbeid med privat næringsliv, og det foreslås 10 millioner kroner til dette.

Regjeringen vil opprettholde og forsterke den store satsingen på kollektivtransport og bymiljøavtaler. Det foreslås å bevilge om lag 2,5 milliarder kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange i de ni største byområdene. Dette er en økning på 23 prosent fra 2017. Det inkluderer tiltak langs statlige veier, ordningen med 50 prosent statlig finansiering av større kollektivprosjekter og belønningsmidler.

Jernbanesatsing

Den sterke jernbanesatsingen fortsetter med om lag 23,1 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at det settes av 8,9 milliarder kroner til å videreføre pågående jernbaneprosjekter, blant annet mulig oppstart av to nye Inter City-prosjekter: Venjar-Eidsvoll-Langset på Dovrebanen og Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen. Det er foreslått om lag 3,5 milliarder kroner til kjøp av persontransport med tog, inkludert kjøp av 14 nye tog fordelt på Gjøvik- og Vossebanen.

Klima- og miljødepartementets bevilging til forskning på lavutslipp og grønn konkurransekraft foreslås styrket med 20 millioner kroner i 2018. Satsingen bygger videre på de 71,5 millioner kronene som ble bevilget i 2017. I tillegg foreslår regjeringen å styrke forskningsprosjektet Arven etter Nansen over Kunnskapsdepartementets budsjett med 20 millioner kroner, og bevilge 10 millioner kroner til teknologiutvikling for fremtidens bioøkonomi og lavutslippssamfunn over Landbruks- og matdepartementets budsjett.

Regnskog

Klima- og skoginitiativet foreslås styrket opp til 3 milliarder kroner i 2018. Initiativet støtter innsats i utviklingsland for å redusere klimagassutslipp fra regnskog. Samlet legger regjeringen opp til at Norge betaler for om lag 30 millioner tonn reduserte utslipp av CO2 i 2018.

Regjeringen vil medvirke til at internasjonalt klimasamarbeid styrkes og gi støtte til at klimaforhandlingene og Parisavtalen kan gjennomføres. Det foreslås derfor å bevilge 25 millioner kroner til klimaforhandlingene og FNs klimapanel.

Regjeringen foreslår å overføre ansvaret for Meteorologisk institutt og Artsdatabanken fra Kunnskapsdepartementet til Klima- og miljødepartementet.

–På denne måten styrker vi miljøforvaltningens kunnskapsmiljøer, noe som er viktig for å utvikle en helhetlig klima- og miljøpolitikk sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen  

Regjeringer prioriterer tiltak for å sikre en god og trygg forvaltning av ulv i Norge. Det foreslås 7,4 millioner kroner til radiomerking av ulv og økt kapasitet i Statens naturoppsyn. Videre foreslås det å bevilge 20 millioner kroner til kommuner som har ulverevir. For å hindre spredning av skrantesyke hos hjortevilt, foreslås det 18,6 millioner kroner til å ta ut reinsdyr i Nordfjella.

Flere tiltak på Klima- og miljødepartementets budsjett omtales i egne pressemeldinger.