Historisk arkiv

Kunnskap for klimaomstilling og grønn konkurransekraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen vil styrke klimaforskningen. Budsjettet foreslås økt med 20 millioner kroner til forskning som kan føre til lavere klimagassutslipp, særlig fra transport og jordbruk.

–Forskning og kunnskap er avgjørende for at Norge skal nå klimamålene og utvikle nye, grønne arbeidsplasser. Derfor øker vi satsingen på forskning og nyskaping, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

I 2018-budsjettet foreslår regjeringen å styrke forskning om lavutslipp og grønn konkurransekraft med 20 millioner kroner over Klima- og miljødepartementets budsjett.

Regjeringen lanserte i år en ny satsing på forskning for lavutslipp med en årlig ramme på 71,5 millioner kroner. Satsingen skal bidra til å finne nye løsninger for å redusere klimagassutslipp i Norge og oppfylle norske klimamål frem mot 2030. Med en økning på 20 millioner kroner blir samlet ramme 91,5 millioner i 2018.

–Dette blir en spydspiss i Forskningsrådets arbeid med lavutslippsforskning. Målet er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli utviklet og tatt i bruk raskere. Dette kan bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt, sier Vidar Helgesen.

Satsingen bygger på Forskningsrådets eksisterende innsats, inkludert programmene ENERGIX og BIONÆR.

En del av midlene vil bli kanalisert gjennom prosjektet Pilot-E. Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Pilot-E følger opp aktørene gjennom hele teknologiutviklingsløpet – fra idé til marked. I 2017 har utslippsfri nyttetransport på land vært et særlig prioritert tema for satsingen, og dette har blant annet vært fulgt opp gjennom en egen utlysning under Pilot-E ordningen.