Historisk arkiv

Ønsker ulveinnspill fra ledende juridiske miljøer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har vært i kontakt med en rekke ledende miljø- og folkerettsjurister ved landets universiteter og høyskoler for å få flere vurderinger av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen i tilknytning til forvaltningen av ulv.

Andre juridiske miljøer er også velkommen til å komme med innspill, eventuelt på oppdrag fra aktører med interesse i saken.

Dette skjer som følge av at Stortinget har bedt regjeringen om å fremme en sak innen 10. mars 2017 om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak (i Innst. 330 S (2015-2016)), gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner.

Departementets samlede ønsker er omfattende og tiden som er til rådighet er kort. De fleste som er kontaktet, har derfor ikke kunne påta seg oppdraget. Det er derfor positivt at professor Geir Ulfstein og professor Ole Kristian Fauchald ved Universitetet i Oslo har, etter avtale med departementet, påtatt seg å vurdere Bernkonvensjonen og en begrenset del av naturmangfoldloven.

Bakgrunnen for saken er Klima- og miljødepartementets behandling 20. desember 2016 av klager på lisensfelling av inntil 32 ulver i ulvesonen og Osdalsreviret. Departementet konkluderte med at skadeomfang og skadepotensial for de aktuelle ulverevirene er svært begrenset, samt at det foreligger andre tilfredsstillende løsninger enn lisensfelling.

Klima- og miljøministeren redegjorde for saken i Stortinget den 17. januar 2017, etterfulgt av stortingsdebatt den 31. januar.

Der fattet Stortinget blant annet følgende vedtak (nr. 440): "Stortinget ber regjeringen så snart som mulig, og senest innen 10. mars d.å., fremme en sak om hvordan forvaltningen av ulv, herunder adgangen til lisensjakt, kan gjennomføres i samsvar med Stortingets vedtak i Innst. 330 S (2015-2016), gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner. Stortinget ber regjeringen i denne saken om å se hvordan naturmangfoldloven paragraf 18 første ledd bokstav b hvor det tillates uttak av vilt, herunder rovvilt «..for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom» og bokstav c hvor det tillates uttak «..ut i fra allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning» kan tillegges vesentlig vekt i vedtak om lisensfelling av ulv. Det forutsettes at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er bestemt for inneværende år, dersom ny informasjon om skadepotensialet, eller annen vesentlig informasjon gjør dette mulig innenfor rammende av gjeldende lovverk."

Frist for skriftlige innspill til Klima- og miljødepartementet er mandag 27. februar 2017.

Innspillene sendes til postmottak@kld.dep.no

Les henvendelsene her:

Les aktuelle dokumenter i saken her: