Historisk arkiv

Tiltak mot marin forsøpling og spredning av mikroplast

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet får i oppdrag å følge opp og utrede konkrete forslag for å redusere mengden plast i havet.

Plastsøppel
Forsøpling av havet er en av de største miljøutfordringene vi har. Nå får Miljødirektoratet oppdrag om å utrede forslag for å redusere mengden plast i havet. Foto: iStock

En av de største miljøutfordringene vi har er forsøpling av havet, og omfanget øker. Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet har negativ påvirkning på marine økosystem, naturmangfold og bærekraftig utvikling.  Plastavfall følger havstrømmene, på tvers av landegrenser og er et globalt problem som krever internasjonale løsninger.

– Regjeringen arbeider derfor internasjonalt og nasjonalt for å få på plass tiltak på dette området. For Norge som kystnasjon er det viktig at vi forvalter havområdene og ressursene havet gir oss på en bærekraftig måte, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Arbeidet med å finne gode tiltak også fra norske kilder, er høyt prioritert. Miljødirektoratet har vurdert omfanget av problemet og foreslått en rekke tiltak.

– Jeg ber nå Miljødirektoratet om en nærmere utredning av konkrete tiltak mot de viktigste kildene til marin forsøpling og mikroplast i havet, ikke minst fiskeri- og oppdrettsutstyr, mikroplast fra bildekk, kunstgressbaner, maling og tekstiler, sier Helgesen.

Han gir Miljødirektoratet nå i oppdrag å gjøre blant annet følgende:

Marin forsøpling

  • utrede et forslag til en ordning der produsenter og importører av utstyr som brukes i fiskeri- og oppdrettsnæringen får et ansvar for produktene gjennom hele livsløpet, også når det har blitt avfall
  • utrede muligheten for å etablere et system som sikrer at fiskere og andre kan levere marint avfall i havn uten å betale

Spredning av mikroplast til havet

  • utrede virkemidler for vasking av veiene for å hindre avrenning av mikroplast, samt utrede mulige renseløsninger som kan være egnet til å fange opp mikroplast og andre forurensningsstoffer fra veier i de mest trafikkerte områdene
  • utrede muligheter og kostnader ved å erstatte gummigranulat i kunstgressbaner med mer miljøvennlig alternativ
  • utrede muligheten for å utvide returordningen for bildekk til også å gjelde gjenvinningsprodukter fra kunstgressbaner og gummigranulat
  • eventuell forskriftsregulering for drift og vedlikehold for eksisterende og nye kunstgressbaner
  • utrede tiltak for å redusere forurensing av mikroplast og miljøgifter fra småbåthavner

Andre tiltak, er innhenting av kunnskap om teknologiske løsninger for å rense avløpsvann fra vaskemaskiner, kartlegging av mikroplast i avløpsslam og utslipp av mikroplast i enkelte bransjer.

Det foregår mye forskning om marin forsøpling og mikroplast. Miljødirektoratet vil samle forskningsmiljøer for å få informasjon om hva fremtidig forskning skal rettes mot og hvordan kunnskapshull kan tettes.

Det er også lyst ut penger til et pilotprosjekt for miljøvennlig vedlikehold av båter for å redusere bruken av bunnstoff, og det arbeides med en ordning for økt innsamling av kasserte fritidsbåter. 

Les mer: