Historisk arkiv

Verner 19 nye skogområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Kongen i statsråd har i dag vernet 19 skogområder i 10 fylker. 10 av områdene ligger i Hedmark fylke. I alt vernes 94 kvadratkilometer, og 56 kvadratkilometer av dette er produktiv skog. Arealet som vernes er dels frivillig vern av privateid skog, dels vern av offentlig eid skog.

Stor interesse for frivillig skogvern

Samarbeidet om frivillig vern av privateid skog startet opp i 2003, og hittil er det vernet om lag 350 skogområder ved denne ordningen. Interessen for frivillig skogvern er stor, og mange områder er i prosess med sikte på ytterligere skogvern høsten 2017 og de kommende årene. Stortinget vedtok i 2016 et mål om vern av 10 prosent av skogarealet. Dagens vernevedtak er et skritt mot dette målet. Det er  nå vernet noe over 3 prosent av den produktive skogen i landet, og noe over 4 prosent av det samlede skogarealet.

– Jeg vil takke de mange skogeierne som tilbyr frivillig vern. Det gode samarbeidet mellom miljømyndighetene og skogeierne har gitt økt skogvern, respekt for privat eiendomsrett og mindre konflikter, sier statsråd Vidar Helgesen. 

I Tjongspollen naturreservat i Bømlo kommune fins purpurlyngfuruskog og regnskog med en rekke truede lav- og mosearter. Dette er et kjerneområde for disse naturtypene i Norge og på verdensbasis.
I Tjongspollen naturreservat i Bømlo kommune fins purpurlyngfuruskog og regnskog med en rekke truede lav- og mosearter. Dette er et kjerneområde for disse naturtypene i Norge og på verdensbasis. Foto: Magnus Johan Steinsvåg / Fylkesmannen i Hordaland.

Verner offentlig eid skog

Statskog SF er grunneier i 10 av de områdene som nå vernes. Vern av offentlig eid skog er viktig i skogvernet. Det er gjennomført egne kartlegginger og verneprosesser for skog eid av Statskog SF og Opplysningsvesenets fond (prestegårdsskoger). I 2015 ba Stortinget om at Statskog SFs skogeiendommer gjennomgås med sikte på at verneverdig skog kan vernes etter naturmangfoldloven. Vern av offentlig eid skog med viktige naturkvaliteter bidrar til å nå målet om vern av 10 prosent av skogarealet.    

Variert skognatur vernes

Skogvernet bidrar til et representativt vern av skog og sikrer truede arter og naturtyper i norsk skognatur. Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er internasjonalt sjeldne. Nær halvparten av de truede og nær truede artene i Norge lever i skog.

Blant områdene som nå vernes i Hedmark fins blant annet store områder med gammel furuskog og gammel granskog, ofte i mosaikk med store myrområder. Områdene som vernes i Østfold, Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder har blant annet innslag av ulike typer varmekjær edellauvskog. Området Tjongspollen i Hordaland har regnskog med en rekke truede lav- og moseartar og purpurlyngfuruskog, og er et kjerneområde for disse naturtypene både i Norge  og på verdensbasis.

Nasjonale og internasjonale mål

I tillegg til å bidra til målet om 10 prosent skogvern vil vernevedtaket bidrar til oppnåelse særlig av følgende to nasjonale mål for naturmangfold:

 • ”Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.”
 • ”Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres”

Vernevedtaket vil også bidra til oppfyllelse av internasjonale mål, blant annet målet i FN-konvensjonen om biologisk mangfold om vern og bevaring av områder som er viktige for biologisk mangfold.

- En stor del av det truede naturmangfoldet i Norge fins i skog. Derfor er skogvern et nødvendig og effektivt tiltak for å sikre norsk naturmangfold. Regjeringsplattformen er også klar på at vi vil styrke arbeidet med frivillig skogvern. Jeg er glad for at vi får på plass disse viktige verneområdene, sier klima- og miljøministeren.

Bratte lisider med gammel granskog og furuskog i Skarvberget og Tallåsen naturreservat i Rendalen kommune.
Bratte lisider med gammel granskog og furuskog i Skarvberget og Tallåsen naturreservat i Rendalen kommune. Foto: Rein Midteng.

Disse områdene er nå vernet:

 1. Regnåsen og Hisåsen naturreservat i Trysil kommune, Hedmark fylke
 2. Granbekken og Drevja naturreservat i Trysil kommune, Hedmark fylke
 3. Buberget i Våler kommune naturreservat, Hedmark fylke
 4. Hemberget i Våler kommune naturreservat, Hedmark fylke
 5. Skarvberet og Tallåsen naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark fylke
 6. Valsjøberget og Andråsberget naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark fylke
 7. Tøråsen naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke
 8. Gråkletten naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke
 9. Eldåa naturreservat (utvidelse) i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke
 10. Stiksåsen naturreservat i Rakkestad kommune, Østfold fylke
 11. Regimentsmyra naturreservat i Fredrikstad kommune, Østfold fylke
 12. Storås og Spirås naturreservat i Sandefjord kommune, Vestfold fylke
 13. Dåsvassdalen naturreservat i Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder fylke
 14. Birkelid naturreservat i Songdalen kommune, Vest-Agder fylke
 15. Fjellstulfjellet naturreservat (utvidelse) i Notodden og Kongsberg kommuner, Telemark og Buskerud fylker
 16. Simaklubben naturreservat (utvidelse) i Hemnes kommune, Nordland fylke
 17. Lille Sølensjø naturreservat (utvidelse og endring) i Rendalen kommune, Hedmark fylke
 18. Øytjernet naturreservat (utvidelse) i Gjøvik og Søndre Land kommuner, Oppland fylke
 19. Tjongspollen naturreservat i Bømlo kommune, Hordaland fylke

Område nr. 1-9 og 15 ligger på Statskog SFs grunn, hvor område nr. 8 også omfatter arealer eid av Opplysningsvesenets fond. Øvrige områder inngår i ordningen med frivillig vern av privateid skog, hvor det for område nr. 14 også inngår areal eid av Miljødirektoratet.  

Oversiktskart (pdf)

Kongelig resolusjon

Forskrifter (pdf)