Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Fortsatt økt satsning mot marin forsøpling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen vil fortsette sin sterke innsats mot marin forsøpling og mikroplast, og forslår derfor en økning på 35 mill. kroner i budsjettet til bl.a. Senter for oljevern og marint miljø, samarbeid med næringslivet, forskning, og internasjonalt arbeid for sterkere globale forpliktelser.

Det er fortsatt et stort behov for mer kunnskap om virkningene av marin forsøpling og mikroplast, blant annet hvordan det påvirker livet i havet. Regjeringen foreslår derfor 10 mill. kroner til å styrke forskningen på marin forsøpling og mikroplast.

- I Norge er det forbudt å forsøple og det er i stor grad lagt til rette for at folk har et sted å kaste søppel. Likevel kastes plast i naturen. Regjeringen foreslår et nærmere samarbeid med næringslivet for se nærmere på initiativer både rundt plastartikler og mikroplast, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Den nasjonale tilskuddordningen til opprydding og forebygging av marin forsøpling som vi fikk på plass i 2015 og som nå er på 65 millioner kroner videreføres.

Regjeringen vil legge til rette for mer effektiv opprydding over hele landet. Som ledd i dette har Regjeringen opprettet et senter for oljevern og miljø i Lofoten/Vesterålen hvor marin forsøpling er en sentral oppgave. Regjeringen foreslår å øke støtten til senteret i budsjettet

I tillegg til økte ressurser på budsjettet har regjeringen både gjennomført og satt i gang arbeid med rekke tiltak for å redusere marin forsøpling og spredning av marin forsøpling nasjonalt og internasjonalt.

- Regjeringen ønsker med dette å styrke Norges internasjonale lederrolle i arbeidet mot marin forsøpling samtidig som vi går foran med offensive nasjonale og internasjonale tiltak, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Plastavfall spres med havstrømmene og er et globalt problem som krever globale løsninger. Derfor foreslår en regjeringen en styrking av det internasjonale arbeidet for sterkere globale forpliktelser på området. Regjeringen har også foreslått en økt satsning på marin forsøpling over Utenriksdepartementets bistandsbudsjett med 250 millioner kroner.