Historisk arkiv

Norske utslipp av klimagasser gikk ned i 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med rundt 1,7 prosent, eller i underkant av 900 000 tonn CO2-ekvivalenter mellom 2016 og 2017. Den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk.

Det viser foreløpige tall fra SSB.

Utslipp fra veitrafikk går ned hovedsakelig på grunn av en økning i innblanding av biodrivstoff, men også med bakgrunn i at flere velger å kjøpe el- og hybridbiler.

– Reduksjonen av norske klimagassutslipp er betydelig i 2017. Det er gode nyheter og et resultat av langsiktig og målrettet politikk for å få ned utslippene, spesielt i transportsektoren. Senest i sommer har vi sett dramatiske utslag av klimaendringene i flere deler av verden, og det er nå helt avgjørende at alle land følger opp forpliktelsene i Parisavtalen og bidrar for å få ned utslippene. Norge går foran og viser at klimatiltak i transportsektoren nytter. Målet fremover er å øke tempoet i arbeidet med å utvikle nullutslippsløsninger og kutte utslipp i alle sektorer, både i Norge og internasjonalt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

I tillegg til økt innblanding av biodrivstoff har den grønne omlegging av engangsavgiften siden 2013 og de blågrønne partienes elbilpolitikk bidratt til å redusere utslipp fra veitrafikk. I 2017 var rundt 20 prosent av nybilsalget elbiler og rundt 18 prosent ladbare hybridbiler.

– I sist oppdaterte tall for 2018 utgjorde elbiler rundt 26 prosent av nybilsalget i Norge. Dette viser at vi er på rett vei mot målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025, sier Elvestuen.

Utslipp fra forbrenning av biodrivstoff teller som null i det norske utslippsregnskapet, men den globale utslippseffekten av enkelte typer biodrivstoff vil kunne avvike fra dette, blant annet på grunn av risiko for indirekte arealbruksendringer. I 2017 økte bruken av avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester, som ikke er forbundet med slik risiko. Regjeringen jobber med virkemidler for å øke bruken av avansert biodrivstoff med høy klimaeffekt, og raskt redusere bruken av biodrivstoff produsert fra palmeolje.

I klimaforliket fra 2008 var det lagt til grunn et konkret mål for reduksjon i innenlandske klimagassutslipp. Dette ble senere operasjonalisert til at klimagassutslippene skulle reduseres til mellom 46,6 - 48,6 millioner tonn i 2020, se Kima- og miljødepartementets budsjettproposisjon for budsjettåret 2018. Mellom 2016 og 2017 gikk utslippene ned fra 53,3 til 52,4, en reduksjon på rundt 900 000 tonn og viser at Norge er på vei mot målet. Nedgangen fortsetter trenden fra 2016 da utslipp gikk ned med drøyt en prosent eller i overkant 500 000 tonn CO2-ekvivalenter.