Historisk arkiv

Ønsker forslag til nye verneområder fra fylkesmennene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Fylkesmennene skal nå forslå konkrete områder som kan være aktuelle for de kommende supplerende verneplanene.

Myr
Våtmark dekker omtrent 10 prosent av Norges areal. Våtmark inneholder mange viktige naturtyper, er hjem for mange truede arter og har kapasitet til å binde store mengder karbon. Foto: Anne Elisabeth Scheen

Naturfaglige evalueringer fra Norsk Institutt for naturforskning (NINA) i 2010 og 2012 viste at eksiterende verneområder i Norge ikke i tilstrekkelig grad dekker ulike naturtyper og natur som er truet. Dette er bakgrunnen for at Stortinget besluttet i sin behandling av naturmangfoldmeldingen at det skal gjennomføres et begrenset supplerende vern for å gi norsk natur tilstrekkelig beskyttelse. Nå får fylkesmennene oppdrag fra Miljødirektoratet om å starte dette arbeidet.

- Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å ta vare på verdifull natur i Norge for framtidige generasjoner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

- Vi må først ha en helhetlig oversikt over potensielle områder i de ulike fylkene. Deretter vil vi beslutte hvilke av disse vi vil starte en formell verneplanprosess for, sier Ola Elvestuen.

Gangen i arbeidet

Målet er at det supplerende vernet skal dekke mangler i de eksisterende verneområdene. Det kan være aktuelt både med nye verneområder, utvidelse av eksisterende områder og eventuelt endre vernekategori.
- Dette er altså ikke en oppstart av selve verneplanprosessen, men et arbeid for å skaffe oversikt over områder som kan være aktuelle for supplerende vern, sier klima- og miljøministeren.
Fylkesmennenes oversikt over arealer som kan være aktuelle for vern, kan omfatte vernekategoriene nasjonalpark, landskapsvernområde, naturreservat og biotopvern. Arbeidet med suppleringsvernet vil ikke omfatte skogvern og marint vern som fortsetter som egne prosesser.

Arbeidet med supplerende vern vil skje i to faser:

Fase 1 starter nå ved at fylkesmennene på bakgrunn av naturfaglige kriterier foreslår områder som kan være aktuelle for supplerende vern. Miljødirektoratet vil på bakgrunn av disse innspillene legge fram et helhetlig, nasjonalt forslag for Klima- og miljødepartementet før sommeren 2019. Dette vil gi grunnlag for beslutningen om hvilket omfang det kommende vernet skal ha, og hvilke enkeltområder det skal startes verneplanprosesser for. 

Fase 2 er gjennomføringen av de konkrete verneplanprosessene. Dette vil på vanlig måte skje etter reglene i naturmangfoldloven, forvaltningsloven og utredningsinstruksen. Dette innebærer blant annet bred medvirkning fra alle som blir berørt av et eventuelt framtidig verneområde.

Les mer informasjon om arbeidet med supplerende verneplaner her.