Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Tre milliarder kroner til grønn omstilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Enova er et sentralt verktøy i regjeringens klima- og energipolitikk, og regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å tilføre over tre milliarder kroner til Enova. Dette en økning på 344 millioner kroner fra i år.

- Økningen er en kraftig styrking av Enovas klimaarbeid. Bevilgningen på 344 millioner kroner skal rettes inn mot de tiltakene som gir størst reduksjon i utslippene. Dette kan for eksempel være investeringer i grønn skipsfart og nullutslippskjøretøy, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Enova gjør allerede mye for å redusere utslipp i transportsektoren og for å utvikle nye løsninger innen lavutslippssamfunnet. Enova har i 2017 tildelt over 1,1 milliarder kroner til en rekke nyskapende prosjekter i transportsektoren, blant annet batterier i skip, fyllestasjoner for hydrogen, hurtigladere for elbiler og landstrøm til skip.

I industrien bidrar Enova til utvikling og testing av ny energi- og klimateknologi og til å legge grunnlaget for en mer energieffektiv og klimavennlig industri. Hvis de lykkes, vil disse teknologiene kunne ha stor betydning, både nasjonalt og internasjonalt. Enova har de siste årene bidratt til en rekke store demonstrasjonsprosjekter i industrien.

Enova er et statsforetak som skal bidra til reduserte klimagassutslipp. Det skal også sørge for forsyningssikkerhet for energi. Dessuten skal Enova bidra til teknologiutvikling som på lengre sikt skal bidra til reduserte klimagassutslipp.