Forsiden

Historisk arkiv

Genetisk verdifull ulv merket og flyttet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Det ble nylig registrert en genetisk verdifull ulv nord i Hedmark utenfor ulvesonen. Det er viktig å unngå felling av slike ulver for å bedre ulvebestandens genetiske situasjon. Ulven ble derfor merket og flyttet innenfor ulvesonen av Miljødirektoratet 14. november i år.

DNA-prøver har vist at ulven har vandret inn fra Finland/Russland. Norge og Sverige har en felles enighet om å ivareta slike genetisk verdifulle individer av ulv for å sikre bestandens overlevelse.

- Det er svært viktig for ulvebestandens langsiktige overlevelse at genetiske verdifulle ulver fra Finland/Russland etablerer seg jevnlig i Skandinavia. At denne ulven nå er flyttet og merket, gir en bedre mulighet for å skjerme den fra felling, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

genetisk viktig ulv
Ulven, som er en hannulv på 42 kg, ble bedøvet fra helikopter. Den ble flyttet til et område sentralt i ulvesonen. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

 Den skandinaviske bestanden av ulv er sterkt preget av innavl ettersom den er etablert av et fåtall individer. For å redusere innavlsgraden, er det viktig at nye innvandrere fra Finland/Russland tas vare på.

Klima- og miljødepartementet endret i vår lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen, blant annet slik at oppstart ble utsatt fra 1. oktober til 1. desember. Dette ble gjort for å øke muligheten til å registrere og få oversikt over innvandret ulv, og spesielt for å kartlegge genetisk verdifulle individer som måtte oppholde seg i de aktuelle lisensfellingsområdene.

Før ulven ble flyttet, oppholdt den seg i Engerdal kommune der den kan ha forårsaket skade på tamrein.

- Å flytte ulven fra tamreinområdene ble også gjort for å unngå ytterligere skade på tamrein, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.