Historisk arkiv

Styrket klima- og miljøsatsing i revidert budsjett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen øker satsingen på klima og miljø med 430 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett som legges fram tirsdag. Det er økte satsinger innenfor transport, miljøteknologi og CO2-håndtering.

– I revidert nasjonalbudsjett styrker vi våre grønne satsinger på en rekke områder. Pengene går til tiltak som støtter oppunder innsatsen for renere teknologi og lavere utslipp, på tvers av flere sektorer, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Grønn transport

Regjeringen foreslår 24 millioner kroner til en midlertidig øremerket satsing i Klimasats for å støtte opp om null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband. Hurtigbåter er blant transportmidlene som har høyest utslipp per passasjerkilometer.

Regjeringen foreslår også 60 millioner kroner til en støtteordning for overføring av gods til jernbane. Den er ment som en midlertidig ordning i inntil tre år. Regjeringen bruker over 400 millioner kroner på tiltak for å styrke godstransporten på bane i år. Dette er i all hovedsak tiltak som vil gi effekt først om noe tid. Støtteordningen kommer i tillegg til dette, og skal avhjelpe situasjonen for godstransport på bane.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til Enova med ytterligere 50 millioner kroner til nullutslippssatsing på næringstransport.

– Vi skal utvide elbilsuksessen til tyngre kjøretøy og næringstransport. Enova styrkes med 50 millioner og har nå til sammen en halv milliard kroner som skal gå til en særskilt satsing på næringstransport. Vi oppretter også en øremerket satsing for å støtte opp om null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband, for å utvide suksessen med elferger til hurtigbåter, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

100 millioner til klimainvesteringer

Nysnø Klimainvesteringer AS styrkes med 100 millioner kroner. Regjeringen foreslår å øke kapitaltilførselen til Nysnø Klimainvesteringer AS med 100 millioner kroner, hvorav 35 millioner kroner er risikokapital. Samlet kapitaltilførsel i 2019 blir da 500 millioner kroner.

Nysnø skal bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom lønnsomme investeringer sammen med private investorer. Nysnø skal investere i unoterte selskaper, og/eller fond rettet mot unoterte selskaper.

Nysnø er foreløpig tilført 625 millioner kroner. Med 100 millioner kroner ekstra i 2019, vil tilført kapital øke til 725 millioner kroner.

Oppgradere værradar

Det foreslås å bevilge 12,9 millioner kroner for å oppgradere værradaren på Bømlo.

Data fra Bømloradaren er viktig for flom- og skredvarslingen hos NVE (varsom.no). Værradardataene benyttes også direkte av Meteorologisk institutts brukere og for varslingen av nedbør som ligger på Yr.

Fullskala CO2-håndtering

Regjeringen har en ambisjon om å gjennomføre en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, forutsatt at det gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv.

I statsbudsjettet for 2019 er det bevilget om lag 658 millioner kroner til arbeidet med CO₂-håndtering. 163 av disse er til videre arbeid med demonstrasjonsprosjektet.

I revidert nasjonalbudsjett foreslås det å øke bevilgningen med 150 millioner kroner til fullskalaprosjektet og gi en tilsagnsfullmakt på 195 millioner kroner. Dette skal finansiere planlegging og boring av en undersøkelsesbrønn for å være sikker på at en geologisk formasjon er egnet for karbonlagring.

Atomavfall og atomanlegg

Regjeringen foreslår at det bevilges 27, 9 millioner kroner til nødvendige tiltak for planlegging av trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, og 20 millioner kroner til sikring av atomanleggene.

Ny-Ålesund

Det foreslås å bevilge 2 millioner kroner mer til Kings Bay AS i Ny-Ålesund på Svalbard. Pengene skal gå til oppgraderinger av bygninger og investeringer i infrastruktur.

 Ny-Ålesund forskningsstasjon er en plattform for internasjonalt, naturvitenskapelig forskningssamarbeid med klima- og miljøforskning av stor betydning for det internasjonale klima- og miljøarbeidet.