Historisk arkiv

Lanserer handlingsplan for grønn skipsfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. I dag lanserte regjeringen en handlingsplan for grønn skipsfart som vil være et viktig verktøy for å nå dette målet.

Grønn skipsfart
Norge er ledende i verden på grønn skipsfart. I handlingsplanen forsterker regjeringen tiltakene for å få ned utslippene fra hurtigbåter og ferger, cruiseskip, lasteskip, offshorefartøy, oppdrett, fiske og fritidsbåter. Foto: iStock

- Satsingen på grønn skipsfart er et viktig grep i klimapolitikken. Vi kutter utslipp hjemme, vi styrker næringen og vi bidrar til å utvikle ny og klimavennlig teknologi som kan eksporteres globalt. Slik bidrar vi til vekst og arbeidsplasser langs hele kysten, sier statsminister Erna Solberg (H).

Sammen med klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) og Dag-Inge Ullstein (KrF) la hun fram en handlingsplan for grønn skipsfart i dag.

– Norge er ledende i verden på grønn skipsfart. I handlingsplanen for grønn skipsfart forsterker vi tiltakene for å få ned utslippene fra hurtigbåter og ferger, cruiseskip, lasteskip, offshorefartøy, oppdrett, fiske og fritidsbåter. Vi må handle mye raskere for å halvere utslippene innen 2030, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Sentrale forslag i den nye handlingsplanen er blant annet:

  • Arbeide videre med økonomiske støtteordninger til fylkeskommuner som stiller krav om lav- og nullutslippsløsninger i hurtigbåtanbud. Det skal også tas hensyn til kostnadsøkninger som følger av at fylkeskommunene har stilt krav om lav- og nullutslippsløsninger ferge- og hurtigbåtsamband i revisjoner av inntektssystemet for fylkeskommunene.
  • Stimulere til økt etterspørsel etter grønne transportløsninger til sjøs. Regjeringen vil invitere næringen til å drøfte en mulig intensjonsavtale om miljøvennlig flåtefornyelse for lasteskip.
  • Vurdere krav om null- og lavutslippsløsninger for nye driftsfartøy i oljenæringen og for servicefartøy i havbruksnæringen.
  • Mål om utslippsfrie havner der det ligger til rette for det innen 2030.
  • Vurdere å etablere en miljøfordelsordning for null- og lavutslippsskip i norske registre (NIS og NOR).

I tillegg til tiltakene innenfor de ulike fartøyskategoriene er det allerede innført en rekke virkemidler som er relevante for alle fartøy. Enova, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og NOx-fondet støtter utvikling av ny teknologi og utbygging av nødvendig infrastruktur.

Siden 2015 har Enova tildelt over 1,6 mrd. til skipsprosjekter hvorav 1,5 mrd. har omfattet fartøy med batteri og ladeanlegg for lav- eller nullutslippsfartøy som benytter batteriteknologi. Enova har støttet fartøy og prosjekter i de fleste segmenter av maritim transport. I tillegg har Enova bidratt til en konkurransebasert utbygging av landstrøm i norske havner med om lag 500 mill. kroner innenfor den samme perioden.

CO2-avgift, redusert elavgift og miljødifferensierte havnevederlag gjør også de grønne løsningene mer lønnsomme.

– Energinasjonen Norge er med på å bygge framtidens grønne skipsfart. Næringen er i gang med å ta i bruk forsyningsfartøy med løsninger som reduserer utslippene. Dette er løsninger som bruk av naturgass som drivstoff og bruk av batteripakker. For å styrke denne utviklingen, skal vi nå vurdere om det er hensiktsmessig å innføre krav om om null-og lavutslippsløsninger for nye driftsfartøy, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

– Vi trenger en omlegging til grønn skipsfart over hele verden for å nå temperaturmålene i Paris-avtalen og bærekraftsmålene.  Vi vil styrke samarbeidet med FNs sjøfartsorganisasjon IMO om støtte til utviklingsland for å hindre havforurensing og redusere klimagassutslipp fra skip, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

Du kan lese handlingsplan for grønn skipsfart her.

Underlagsrapporter:

Underlagsrapport fra DNV GL om fartøyskategorier og grønt barometer

Underlagsrapport fra DNV GL om merkostnader i lav- og nullutslippsløsninger fergeanbud