Handlingsplan for grønn skipsfart

Vi skal bidra til en bærekraftig sjøfart for det 21. århundret.

Last ned handlingsplanen her (PDF)

Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Veien dit vil bli krevende, men vil også by på muligheter. I maritim sektor vil det være muligheter for grønn verdiskaping både innenfor og utenfor landets grenser. Regjeringen vil legge til rette for at vi får frem norske vinnere i skipsfartens grønne skifte.

Denne handlingsplanen vil presentere politikk for å kutte nasjonale klimagassutslipp, styrke norsk maritim næring og bidra i den globale teknologiutviklingen som er nødvendig for å nå internasjonale miljømål. Tiltak for å redusere utslipp av klimagasser vil ofte også kutte andre miljøutslipp, slik som svovel og NOx.

Handlingsplan for grønn skipsfart
Handlingsplan for grønn skipsfart Foto: AdobeStock

Publiklasjonskode: T-1567 B
ISBN 978-82-457-0516-4 (PDF)
ISBN 978-82-457-0517-1 (Trykk)
Design og ombrekking: Melkeveien Designkontor
Forsidebilde: AdobeStock