Forsiden

Historisk arkiv

Klima- og miljødepartementet støtter bærekraftig palmeoljeproduksjon i Indonesia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Indonesiske småbønder skal tilbys gunstige smålån for å øke produksjonen av palmeolje uten at det går ut over regnskogen. Klima- og miljødepartementet går inn med 90 millioner kroner i et mikrofinansfond rettet mot småbønder som skal bidra til å bremse nedhuggingen av regnskogen vest på Borneo. Klimafondet administreres av Nordic Microfinance Initiative AS (NMI), et nordisk offentlig-privat samarbeid med 11 års erfaring med mikrofinansinvesteringer, blant annet fra Indonesia.

- Både i Indonesia og også globalt er det utvilsomt mulig å øke både matproduksjon og produksjon av råvarer uten å hugge mer regnskog, ved å dyrke mer effektivt på eksisterende land. Derfor ønsker vi å støtte et fond som gir lån til bønder for at de skal øke palmeoljeproduksjonen på sine eksisterende jordbruksland, uten å rydde mer regnskog, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

- Vi er glade for støtten og entusiasmen departementet har vist ved å finansiere første steg i dette nyskapende klimainitiativet. NMI tror at det ligger store muligheter i at man bruker velprøvde mikrofinansteknikker tilpasset lokale forhold for å nå klimamål. Private investorer vil bli invitert inn i fondet straks vi har bevist at konseptet fungerer, sier Arthur Sletteberg, administrerende direktør i NMI.

Mer effektiv drift

En av årsakene til nedhogging av regnskogen i Indonesia er ineffektiv drift og liten tilgang på kapital. Løsningen for mange småbønder er derfor å rydde nytt land. Gjennom enkle virkemidler kan innhøstingen fra eksisterende plantasjer økes betydelig, og dermed reduseres behovet for rydding av nye produksjonsområder.

- Klimafondet vil tilby småbøndene i Vest-Kalimantan på Borneo både langsiktig arbeidskapital og landbruksfaglig assistanse. På sin side må småbøndene forplikte seg til å ikke rydde regnskog, sier Sletteberg.

Redusert avskoging

NMI vil etablere lokal tilstedeværelse i Vest-Kalimantan, og lånene vil bli administrert av lokale og veletablerte mikrofinansinstitusjoner. Satellittovervåking i kombinasjon med tett lokal oppfølging skal sikre at konkrete klimamål nås.

- I den siste tiden har vi sett at Indonesias reformer for å ta vare på skog og torvmyr ser ut til å virke. De siste to årene har det vært kraftig nedgang i avskogingen av urskogsområder. Derfor synes vi det er viktig å støtte opp om det gode arbeidet som gjøres for å redusere avskogingen i Indonesia, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

- I denne første fasen av prosjektet regner vi med å låne ut arbeidskapital til rundt 3.000 bønder og spare 750 hektar (7.500 mål) regnskog. I neste fase, når fondet er fullkapitalisert, vil det nå 25.000 småbønder og spare nærmere 20.000 hektar (200.000 mål) regnskog. Over en tiårsperiode tilsvarer dette 4 millioner tonn CO2, sier Sletteberg.

NMI ble stiftet som et offentlig-privat samarbeid i 2008. Eierne fra offentlig sektor er Norfund og danske Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) med en tredjedel hver, og den siste tredjedelen eies av de private aktørene DNB, Ferd, KLP, Storebrand og TD Veen.

Via både egenkapital og lån investerer NMI i mikrofinansinstitusjoner rettet mot fattige i Afrika og Asia for å oppnå finansiell inkludering.

NMI jobber etter dobbelt bunnlinje-prinsippet, altså med både sosiale resultater og økonomisk bærekraft som mål. De direkte investeringene i NMIs portefølje når ca. 8 millioner klienter, hvorav 95 prosent er kvinner og 71 prosent bor på landsbygda.

Forvaltningskapitalen er ca. 260 millioner dollar, med en portefølje på 21 mikrofinansinvesteringer. 12 ansatte er fordelt på hovedkontoret i Oslo og kontorer i København, Delhi og Nairobi.

 

Norges Internasjonale Klima- og skoginitiativ ble etablert i 2008 for å bidrar til å redusere avskogingen i tropiske skogland. Årlig settes det av omkring tre milliarder kroner som går til land som tar tak i avskogingsproblemet og som betaling for resultater til land som faktisk greier å redusere avskogingen. Norge samarbeider med de fleste store regnskogland i Amazonas, Kongobassenget i Afrika og Indonesia. I tillegg arbeider NICFI bredt med både finansiering og politisk påvirkning for å redusere avskoging og skogkriminalitet gjennom internasjonale organisasjoner som FN og Verdensbanken, støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner og samarbeid med privat næringsliv.