Historisk arkiv

Norges klimaavtale med EU vedtatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norges og Islands klimaavtale med EU ble vedtatt i Brussel fredag. Norge skal samarbeide med EU om utslippskutt fram til 2030, med mål om minst 40 prosent reduksjon. Vi får et utslippsbudsjett for hvert år og må rapportere om hvordan vi skal innfri våre forpliktelser.

Bilkø med elbil forrest
Norge skal samarbeide med EU om å kutte utslipp fram mot 2030. De største utslippskuttene må skje i transport. Foto: Snorre Tønset, KLD

– Avtalen med EU betyr en enda sterkere forpliktelse for norsk klimapolitikk. Nå skal vi samarbeide om utslippskutt på alle områder. Vi trenger internasjonalt samarbeid for å nå målene i Parisavtalen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Norge forpliktes nå blant annet til 40 prosent kutt i utslipp fra transport, bygg, avfall og jordbruk innen 2030.

– Norge vil overoppfylle dette målet, og kutte utslipp fra transport, bygg, avfall og jordbruk med 45 prosent innen 2030, sier Elvestuen.

Stortinget har sluttet seg til avtalen med EU. Den trer i kraft når Alltinget på Island har godkjent den.

Avtalen betyr at Norge deltar i EUs klimaregelverk for 2030 på like vilkår som EU-landene. Norge og Island må hvert år rapportere utslippsregnskap til EØS-avtalens kontrollorgan ESA, som skal vurdere hvordan vi ligger an. I tillegg skal vi annethvert år rapportere framskrivninger og beskrive hva vi gjør for å nå forpliktelsene i avtalen.

–Norge bestemmer klimapolitikken selv. Vi vil legge fram en plan for hvordan vi skal nå forpliktelsen om kutt i utslipp som ikke er med i kvotesystemet etter at avtalen med EU har trådt i kraft. Vi legger opp til at kuttene skal skje i Norge, sier Elvestuen.

Fra før er Norge med i EUs kvotesystem for bedrifter, som setter et tak på utslipp. Dette taket vil bli senket år for år og skal redusere de samlede europeiske utslippene fra industri, olje og gassproduksjon med 43 prosent innen 2030.

I tillegg skal Norge nå også samarbeide med EU om utslippskutt fra transport, oppvarming av bygg, jordbruk, avfall og andre utslipp utenfor kvotesystemet. Norge har fått et mål om å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005-nivå. Dette har vi sagt at vi vil overoppfylle til 45 prosent.

Avtalen forankres i EØS-avtalens protokoll 31 om frivillig samarbeid utenfor de fire friheter. Det gjør ikke avtalen mindre forpliktende, men gjør at vi ikke uten videre må samarbeide etter 2030.

Pressemelding på EU-kommisjonens nettside