Historisk arkiv

Opprettholder tillatelse til leteboring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets tillatelse etter forurensningsloven for letebrønnen Toutatis i Norskehavet.

Miljødirektoratet ga DEA Norge AS (DEA) tillatelse etter forurensningsloven til leteboring den 16. juli i år. Tillatelsen ble påklaget av Norges Miljøvernforbund, Bellona og Natur og Ungdom og Norges Kystfiskarlag.

- Dette området ble åpnet for petroleumsvirksomhet av den rødgrønne regjeringen allerede i 2011. Denne klagesaken dreier seg derfor ikke om hvorvidt det skal åpnes for petroleumsvirksomhet i området eller ikke. Temaet for klagesaken har vært en miljømessig vurdering etter forurensningsloven av den konkrete boretillatelsen. Miljødirektoratet har tidligere konkludert med at boringen er planlagt gjennomført innenfor gjeldende regelverk. Etter en omfattende saksbehandling og faglig gjennomgang finner departementet at det ikke er grunnlag for å kunne omgjøre den beslutningen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Letebrønnen ligger i et område som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Nordland V i Norskehavet. Blokken ble innlemmet i ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2011.| Lisensen for boringen ble tildelt første gang i 2012, og senere på nytt i 2016. 

Brønnen ligger omlag 7,5 km sør for Trænarevet og omlag 83 km fra Røst. Blokken grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten. Boringen vil ikke foregå i et område som etter gjeldende forvaltningsplan er identifisert som SVO (særlig verdifullt og sårbart område). Tillatelsen er gitt på strenge vilkår. Den er tidsbegrenset slik at boringen må gjennomføres på et tidspunkt som er mest gunstig av hensyn til sjøfugl, koraller og fiskebestander. Det er også stilt strenge krav til beredskap mot akutt forurensning. 

En oppdatert forvaltningsplan for Norskehavet skal legges frem våren 2020. Avgrensning av SVOer i dette havområdet vil være et tema som vurderes da.

Du kan lese hele avgjørelsen på klagene her.

.................................................

RETTELSE 29. okt. 2019:  I den opprinnelige pressemeldingen sto det feilaktig at... "Brønnen ligger omlag 7,5 km nord for Trænarevet....".  Det riktige er at brønnen ligger omlag 7,5 km sør for Trænarevet. 

Vi gjør oppmerksom på at den samme feilen også er å finne i vedtaket (s.2 og s. 6) som ble sendt ut (vedlagt). Dette har ikke hatt betydning for behandlingen av klagesaken da riktig lokasjon er lagt til grunn for vurderingene som er gjort.