Historisk arkiv

Justerte prioriteringer

Økt norsk satsing på regnskog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen øker den norske satsingen på bevaring av regnskogen. I neste års budsjett fra Klima- og miljødepartementet får klima- og skogprosjektet tre milliarder kroner, og når dermed for første gang det nivå som første gang ble lovet gjennom klimaforliket i 2008.

-Norsk satsing på regnskog er et klimatiltak vi vet virker. Vi styrker nå denne satsingen med 134 millioner kroner og øker dermed våre internasjonale ambisjoner, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Hvis den globale oppvarmingen skal begrenses til to grader er vi nødt til å bremse ødeleggelsene av verdens regnskoger. Det er dette Norge har bidratt til gjennom det norske klima- og skoginitiativet siden 2008.

-Høyre-Frp-regjeringen legger i dag fram et budsjett som sikrer at klima- og skogprosjektet forblir en spydspiss i Norges internasjonale bidrag for klimaet. Jeg er stolt over at årets bevilgning til klima- og skogsatsingen er på tre milliarder kroner, som er det høyeste beløpet gitt fra Norge, sier Sundtoft. 

Regnskogsbevaring er et område der Norge markerer seg tungt internasjonalt. Så langt har Norge utbetalt over 10 milliarder kroner til tiltak som skal få ned klimagassutslippene fra avskoging.

Justerte prioriteringer for regnskogsatsingen

To evalueringsrapporter om  den norske klima- og skogsatsingen (Strategisk evalueringsrapport  og Norads følgeevaluering ) som er lagt fram i 2014 gir satsningen gode karakterer på måloppnåelse. Basert på disse evalueringene gjør regjeringen enkelte justeringer i satsingens prioriteringer framover.  

  •  Samarbeid med privat sektor skal styrkes og være en gjennomgående strategi for satsingen.
  • Tiltak for å bedre skogforvaltningen skal integreres i bredere prosesser for å skape grønn økonomisk vekst i utviklingslandene.
  • Regjeringen vil videreføre, og vurdere en styrking av støtten til et aktivt sivilt samfunn i arbeidet for redusert avskoging i utviklingsland. Les mer om det her
  • Betaling for resultater, først og fremst i form av utslippsreduksjoner, skal fortsatt være satsingens primære fokus.

-Vi rendyrker klima- og skogsatsingens profil. Endringene i prioriteringene betyr at vi på sikt vil kunne oppnå bedre resultater, både hva gjelder utslippskutt og fattigdomsreduksjon. Det er viktig for meg å understreke at utslippskutt og vekst kan gå hånd i hånd, sier Sundtoft.

Norsk bidrag viktig

Evalueringen av klima- og skogsatsingen som ble lagt fram tidligere i år viser at satsingen bidrar til bærekraftig utvikling, til å styrke urfolks rettigheter og til å bevare livsgrunnlaget for lokalsamfunn.

Evalueringen viste også at pengene fra Norge har spilt en sentral rolle i framdriften i det internasjonale arbeidet for å bevare verdens gjenværende regnskoger.

Over 40 prosent av midlene er utbetalt til Brasil. Reduksjonene i klimagassutslipp fra avskogning i Brasils Amazonas er kanskje det største enkeltstående utslippsreduserende tiltak i verden de siste 6-8 årene, og har gitt årlige utslippsreduksjoner på mer enn ti ganger Norges totale utslipp.

Mer informasjon om klima- og skogprosjektet finner du her.