Historisk arkiv

Viktig enighet om inntektssystemet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I går inngikk regjeringspartiene og Venstre i Stortinget en avtale om nytt inntektssystem for kommunene. – Jeg er glad for at det nå er flertall for endringer som gjør det mer lønnsomt for kommuner å gå sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

De tre partiene offentliggjorde i går en avtale om det nye inntektssystemet. Utgangspunktet er regjeringens forslag til nytt inntektssystem som har vært på høring. Formålet med et nytt inntektssystem var å lage et enklere og mer rettferdig system, som gir kommuner i hele landet mulighet til å tilby gode velferdstjenester.

- Vi vil legge avtalen mellom partiene til grunn når vi nå jobber med kommuneproposisjonen for 2017, som legges frem i mai. Det gamle systemet belønnet kommuner som valgte å stå alene, nå belønner vi de som går sammen, sier Sanner.

Flere og saftigere gulrøtter i kommunereformen

Avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre er i tråd med den retningen som regjeringen skisserte i høringsnotatet, men innebærer at de positive insentivene i kommunereform forsterkes på flere områder.

Avtalen er i tråd med den retningen regjeringen foreslo i høringsnotatet som ble sendt ut i desember, men forslaget er forbedret og forsterket. Det innføres flere ordninger som vil stimulere kommunene til sammenslåing, blant annet et nytt tilskudd til kommuner som går sammen og utgjør sterkere tyngdepunkt i sin region. Tilskuddet til infrastrukturtiltak for kommuner som slår seg sammen skal styrkes. Kommuner som vedtar å slå seg sammen vil få beholde dagens basistilskudd frem til sammenslåing, slik at de ikke først går ned og deretter opp i inntekter. I tillegg til de nye gulrøttene får de, som tidligere avklart, inndelingstilskudd, reformstøtte og engangsstøtte. En større del av tilskuddene skal i nytt inntektssystem gis pr innbygger, og mindre pr kommune/rådhus.

Småkommunetilskuddet vil videreføres, men målrettes mer mot kommuner som har reelle distriktsutfordringer og vil ikke lenger gis som belønning bare fordi kommunen er liten. Det vil fortsatt gis kompensasjon for ekstrakostnader til tjenester i spredtbygde strøk, slik at vi sikrer et likeverdig tjenestetilbud i hele landet.

Se også: