Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015

Mer til kvensk språk og kultur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Språk og kultur er viktige identitetsuttrykk. Språk er også en viktig kulturbærer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen ønsker å styrke arbeidet med kvensk språk og kultur. Den foreslår derfor å etablere en egen tilskuddspost på 3,6 millioner kroner som kvenske interesser kan søke midler fra. Dette gir en økning på 1 million kroner til kvenske formål i 2015.

- Språk og kultur er viktige identitetsuttrykk. Språk er også en viktig kulturbærer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen ønsker å styrke arbeidet med kvensk språk og kultur. Den foreslår derfor å etablere en egen tilskuddspost på 3,6 millioner kroner som kvenske interesser kan søke midler fra. Dette gir en økning på 1 million kroner til kvenske formål i 2015.

- Kvensk språk er i en sårbar situasjon og det er behov for flere tiltak for å styrke og revitalisere språket. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til dette med 1 million kroner til totalt 3,6 millioner kroner. Jeg håper dette vil bidra til å gi kvensk språk og kultur et løft, sier Sanner.

Erfaringer viser at tiltak gjennom språksentre gir gode resultater for revitalisering av språket. En del av midlene vil derfor gå til drift av Storfjord språksenter og Halti kvenkultursenter. Det vil også bli gitt tilskudd til andre kvenske prosjekter og driftsmidler til den kvenske avisen Ruijan Kaiku.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

 

Enämen kväänin kielele ja kulttuurille

- Kieli ja kulttuuri oon tärkkee ihmisen indentiteetile. Kielen myötä ellää kans kulttuuri, sannoo komunaali- ja uuđistusministeri Jan Tore Sanner. Hallitus halluu vahvistaat työtelyy kväänin kielen ja kulttuurin kans. Se ehđoittaa ette perustethaan kvääniassiile oman kuurtopostin, mikä olis 3,6 miljoonaa kruunuu. Tämä meinaa sitä ette vuona 2015 kväänitoimet saađhaan miljoona kruunuu enämen rahhaa.

- Kväänin kieli oon heikossa tilassa. Tarvithaan enämen toimii jotta saatethaan vahvistaat ja revitaliseerata kieltä. Sen tähđen hallitus ehđoittaa ette lisäthään kuurttoo yhđelä miljoonalla kruunula. Sitte kuurto olis yhtheensä 3,6 miljoonaa kruunuu. Mie toivon ette tämä auttaa nostamhaan ylös kväänin kielen ja kulttuurin, sannoo Sanner.

Kokemus näyttää ette kielisentterit tehđään hyvvää työtä kväänin kielen revitaliseeraamisen etheen. Sen tähđen osan rahasta annethaan Omasvuonon kielisentterille ja Haltiin kväänisentterille. Muutki kvääniprošektit saađhaan rahhaa. Ruijan Kaiku –aviisi saa rahhaa omhaan toiminthaan.

Komunaali- ja uuđistusdepartementin pressetelefooni: 22 24 25 00