Historisk arkiv

Reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen er godkjent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark. Departementet mener det er viktig å utnytte gode mineralforekomster og at lokalsamfunn som Kvalsund får vekst og utvikling.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark. Departementet mener det er viktig å utnytte gode mineralforekomster og at lokalsamfunn som Kvalsund får vekst og utvikling. Departementet legger til grunn at gruveselskapet i samråd med reindriftsnæringen kommer fram til avbøtende tiltak som legger grunnlaget for en videreføring av reindriften i området. Dette må skje før tiltaket iverksettes.

Reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen ble vedtatt av Kvalsund kommune 8. mai 2012. Planen legger grunnlag for utvinning av kobber fra Nussir og Ulveryggen. Uttaket skal skje ved underjordisk drift, og avgangsmassene skal deponeres i Repparfjorden. Driftsperioden er anslått til 25-30 år, men nye undersøkelser viser at ressursen trolig er større enn tidligere antatt.  

Sametinget og Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark har fremmet innsigelse til reguleringsplanen fordi de mener gruvevirksomheten kommer i konflikt med reindriften i området. Ved oversendelse av saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefalte Fylkesmannen i Finnmark at innsigelsene ikke ble tatt til følge.

- Regjeringen har som målsetting å legge til rette for vekst i mineralnæringen. Den planlagte gruvevirksomheten i Nussir og Ulveryggen er et av de største mineralprosjektene i Norge på lang tid og vil gi positive ringvirkninger i kommunen og regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det er anslått at gruvevirksomheten vil gi cirka 150 arbeidsplasser og det forventes en årlig omsetning på 600-700 millioner kroner etter oppstartfasen. Kvalsund kommune har i dag cirka 1000 innbyggere og mulighetene for annen næringsvirksomhet er begrenset.

Miljødirektoratet skal behandle søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven. Direktoratet skal i denne forbindelse vurdere de forurensningsmessige virkninger av det planlagte sjødeponiet i Repparfjorden.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak

Fakta:

  • Selskapet Nussir ASA ønsker å utvinne kobber fra Nussir og Ulveryggen og deponere avgangsmassene i Repparfjorden. Kvalsund kommune har vedtatt en reguleringsplan som legger grunnlag for dette.
  • Sametinget og Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark har reist innsigelser til reguleringsplanen ut fra hensynet til reindriften i området.
  • Fylkesmannen i Finnmark anbefaler at innsigelsene ikke tas til følge.
  • Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD)anbefaler at planen godkjennes. LMD stiller som forutsetning at det etableres sjødeponi og at tiltakshaver og reindriftsnæringen blir enige om avbøtende tiltak før oppstart av virksomheten.
  • Fiskeridirektoratet fremmet innsigelse til planen lenge etter at høringsfristen var ute. Denne er derfor ikke realitetsbehandlet av kommunen eller fylkesmannen.
  • Klima- og miljødepartementet (KLD)mener det foreligger tilstrekkelig kunnskap om sjødeponiet til at innsigelsessaken kan behandles.
  • Igangsetting av virksomheten krever utslippstillatelse etter forurensningsloven og driftskonsesjon etter mineralloven.
  • Reguleringsplanen omfatter et areal på 17 km2 på land. Av dette er 1,3 km2 regulert til bygge- og anleggsområde og noe regulert til anleggsveier og kai. Hoveddelen av landarealet - 15,4 km2 - er regulert til landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR-område) med bestemmelser som tillater underjordisk gruvedrift med nødvendige luftesjakter med overbygg.
  • Arealet som er regulert til sjødeponi er 8,5 km2 stort.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00