Historisk arkiv

Ønsker mindre IKT-prosjekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Gode IKT-løsninger er avgjørende for å skape gode tjenester til innbyggere og næringsliv og for kvalitet og effektivitet i offentlig sektor. Det er lettere å lykkes hvis større satsninger deles opp i mindre prosjekter. Dette er viktig lærdom for bestillere av IKT-løsninger i offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ett av fem IKT-prosjekter blir i dag dobbelt så dyrt som budsjettert. I gjennomsnitt leverer IKT-prosjekter ca. 30 prosent mindre nytte enn planlagt og 10 prosent leverer ingen nytte i det hele tatt. De største IKT-prosjektene i staten feiler oftere enn de mindre, viser en ny rapport. Rapporten viser også at staten ikke feiler mer enn private virksomheter.

I 2016 kommer en ny stortingsmelding om IKT-politikken. Kommunal- og moderniseringsministeren varsler nå en omlegging av IKT-politikken som skal styrke IKT-satsningen i offentlig sektor.

 Vi skal satse mer på IKT og vi må sikre at investeringene gir bedre tjenester til innbyggerne og hjelper ansatte i staten å gjøre jobben sin. Brukerne må stå i sentrum for utviklingen enten dette er innbyggere, næringsliv eller ansatte i staten. Vi må også håndtere risiko bedre og unngå store feilslåtte investeringer, sier Sanner. 

Årlig investeres det milliardbeløp i utvikling og forvaltning av IKT-løsninger i offentlig sektor. I følge rapporten er det ingen vesentlige forskjeller mellom offentlig og privat sektors evne til å lykkes med IKT-prosjekter. Dette gjelder både levert nytte, grad av budsjettoverskridelse og andre suksessfaktorer. Kun fem prosent av alle prosjekter lykkes godt på alle områdene.

Sannsynligheten for vellykkede IKT-prosjekter øker med:

  • Reduksjon i prosjektstørrelse, og dermed ambisjonsnivå per prosjekt, gjennom oppdeling av større satsninger i mindre prosjekter/leveranser.
  • Hyppige leveranser underveis i prosjektene.
  • Gjennomgående nyttestyring, fra konseptanalyse, gjennom prosjektet og hos mottager av leveransene.
  • Bedre utprøvingsbaserte evalueringer og valg av leverandører.
  • Kontraktstyper som gir riktige insitamenter for leverandør. I særlig grad synes fastprisprosjekter i mange sammenhenger å være uegnet og føre til mindre grad av levert nytte i IKT-prosjekter.
  • Omfattende medvirkning og god kompetanse fra kundesiden underveis i prosjektet.
  • Utviklingsprosesser som ser endringer i krav og målsetninger som muligheter for økt nytte av IKT-leveransene. Dette omfatter bruk av ”smidige” utviklingsprosesser.
  • Vektlegging av risiko og usikkerhetsanalyser for å skape risikobevissthet hos involverte aktører, god risikostyring og sikre at ambisjonsnivå ikke legges for høyt.

Rapporten "Suksess og fiasko i offentlige IKT-prosjekter" oppsummerer forskning på feltet og er utarbeidet av Simula og Scienta på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les også: