Historisk arkiv

Det blir enklere og billigere å bygge bolig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har gjennomført de største forenklingene i plan- og bygningsloven noensinne. – Vi gjør det enklere, raskere og rimeligere å bygge for at flere skal kunne oppnå boligdrømmen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fra 1. juli fornyes og forenkles den byggtekniske forskriften TEK17.

Statsråden er opptatt av at det blir mindre byråkrati og billigere å bygge. – Vi gir mer frihet til dyktige fagfolk som kan finne gode løsninger, sier Sanner.

Gjennom mange år har det kommet nye krav, som samlet sett har bidratt til å byråkratisere og øke kostnadene ved boligbygging. – Vi fjerner nå krav og vi lemper på krav - uten at dette skal gå på bekostning av viktige kvaliteter og sikkerhet. I tillegg har forskriften fått en bedre struktur med klarere bestemmelser. Dermed er det lettere å vite hvilke regler som gjelder, sier han.

– TEK17 er et viktig skritt på veien til en digital hverdag. Vi har som mål at plan- og byggesøknadsprossen skal digitaliseres for å gjøre det enklere og raskere å bygge. Det innebærer blant annet at datamaskiner kan kontrollere om tegninger og modeller av et bygg innfrir byggereglene, sier statsråden.

Kommunal- og moderniseringsministeren viser til at det har vært bred involvering i arbeidet med ny forskrift. – Vi har hatt fått gode innspill fra både byggenæringen og brukerorganisasjoner i arbeidet med TEK17. Det har vært mange viktige hensyn som skal ivaretas og veies opp mot hverandre, understreker Sanner.

Viktige forenklinger i byggteknisk forskrift:

Struktur og opprydding

Forskriften er blitt enklere blant annet gjennom:

 • Bedre språk og struktur
 • Tydeliggjøring av krav
 • Fjerning av krav som har vært vanskelig å avklare (eventuelt dokumentere) om er innfridd
 • Fordekte forskriftskrav i veiledningen flyttes til forskriften
 • Fjerning av krav som er regulert flere steder

Språk

 • Bedre språk og mer logisk oppbygging av regelverket vil føre til mindre sløsing med tid, færre konflikter i byggenæringen og bedre etterlevelse av regelverket.

Fleksibilitet for boder og romløsninger

 • Fjerning av krav om innvendig bod, og redusert krav om sportsbod for leiligheter under 50 m2. Det gir større fleksibilitet i utformingen av små leiligheter.
 • Det blir større fleksibilitet i utforming av snuareal for rullestol. Der det før måtte være snusirkel, kan man nå velge mellom snusirkel og snurektangel. Dette gir flere valgmuligheter i utforming av rom og leiligheter, og kan spare areal, samtidig som tilgjengeligheten ivaretas.
 • Utredninger viser at forenklingene kan redusere kostnadene med 100 000 kroner for hver leilighet.

Forenklinger studentboliger

Det er behov for å bygge flere studentboliger så flere studenter kan få tilbud om rimelig bolig. Studentboliger er ikke å regne som livsløpsboliger og kan ha andre krav. For å gjøre det rimeligere å bygge studentboliger blir det reduserte krav til snuareal for rullestol i disse og kravet om sportsbod fjernes. I tillegg reduseres krav til lydisolasjon mellom rom i boenhet og fellesareal. Dette er forenklinger som er etterspurt av studentsamskipnadene.

Høringsforslag som departementet ikke går videre med:

 • Forslaget om at kun største balkong (der det er mer enn en balkong) skal være tilgjengelig for rullestolbrukere. Alle balkonger skal være tilgjengelige for rullestolbrukere.
 • Kravene til merking i trapper, ramper og for skilt, såkalt luminanskontrast: Disse vil bli opprettholdt på 0,8 som i dag. Høringsinstansene har meldt fra at gjeldende krav er bedre enn det forslaget la opp til. Dette er viktig for blinde og svaksynte som trenger god merking når de skal ta seg trygt fram i trapper.
 • Krav om utsyn fra soverom, og krav til lysforhold i leiligheter fortsetter som i dag. Det er viktig at det er gode lysforhold i alle leiligheter.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00