Historisk arkiv

Endringer i etiske retningslinjer for statsansatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Det er viktig å ivareta åpenhet og tillit i staten. Derfor har vi gjort to viktige endringer i de etiske retningslinjene for statsansatte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Revideringene gjelder statsansattes ytringsfrihet og statsansattes eierskap til og handling med verdipapirer.

Ytringsfrihet

Sivilombudsmannen har tatt opp spørsmålet om offentlig ansattes ytringsfrihet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og understreket behovet for konkrete tiltak for å styrke denne.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har opphevet et utdatert rundskriv til kommunene, foretatt en presisering av statsansattes ytringsfrihet og fulgt opp Sivilombudsmannens anbefaling om revisjon av de etiske retningslinjene for statstjenesten.

– Statsansatte er vernet av den samme grunnleggende ytringsfriheten som alle andre. Ytringsfriheten er en grunnleggende verdi i vårt samfunn, påpeker Sanner.

– De statlige virksomhetene ivaretar viktige oppgaver for fellesskapet og for hver enkelt av oss. Åpenhet og kritisk debatt er viktig for å sikre at staten ivaretar sitt samfunnsoppdrag, og det bidrar til utvikling og forbedring, sier han.

Ytringsfriheten kan begrenses av taushetsplikt, og i enkelte tilfeller av en lojalitetsplikt. I retningslinjene har vi presisert at det bare er ytringer som kan skade virksomhetens saklige og legitime interesser, som vil bryte lojalitetsplikten. Vi tydeliggjør at Grunnlovens terskel for å begrense ansattes ytringsfrihet er høy.

Statsansattes eierskap til og handel med verdipapirer

I de reviderte etiske retningslinjene omtales nå ulike grunnlag som kan begrunne opplysningsplikt om og begrensninger i den enkeltes ansattes adgang til å eie og handle med verdipapirer. Som et viktig tillegg, tydeliggjøres det at arbeidsgiver vil kunne innføre generelle retningslinjer om håndtering av disse spørsmålene.

– ­Forvaltningens legitimitet er avhengig av høy tillit til dens saklighet og upartiskhet. De etiske retningslinjene vil være veiledende for hvilke begrensninger den enkelte ansatte kan forvente, i de tilfellene der arbeidsgiver har et rettmessig grunnlag for å kreve opplysninger eller innskrenke den enkeltes eierskap og handel med verdipapirer, opplyser statsråd Sanner.

Utgangspunktet, og den klare hovedregel, er at statsansatte har frihet til å organisere sin egen økonomi uten arbeidsgivers innblanding. I unntakstilfeller vil likevel den enkeltes aktivitet kunne gå på bekostning av viktige offentlige hensyn. Hvor store inngrep den enkelte må tåle, beror på en avveining mellom hensynet til den enkelte og behovet for ivareta hensynet til tilliten til forvaltningen.

Revisjonen er en oppfølgning av Norges tredje handlingsplan til Open Government Partnership. Departementet jobber aktivt med å sette statsforvaltningen i stand til å forebygge situasjoner som øker risikoen for interessekonflikter.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00