Historisk arkiv

Norge skal være ledende i bruk av geodata

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Hvilke områder som er utsatt for flom eller hvordan byene bør planlegges, er avhengig av oppdatert geografisk informasjon. Tilgang på geodata er avgjørende for at vi skal kunne håndtere klimaendringer på en god måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I dag lanseres den nye nasjonale geodatastrategien fram mot 2025 -  "Alt skjer et sted". Strategien skal være et hjelpemiddel for å se og utnytte mulighetene geografisk informasjon gir.

I tillegg er det utarbeidet en handlingsplan som konkret viser hva som skal gjøres for å nå målene som er satt i strategien.

Enkel tilgang til geodata er ingen selvfølge. Det er mange aktører og kompliserte data som må kobles med hverandre for at brukerne skal få en god opplevelse.

– Mange aktører i samfunnet er avhengig av geografisk informasjon. Kommunene trenger det for å forebygge og håndtere klimaendringer, beredskapsaktører trenger det for å håndtere kriser raskt og riktig, det er viktig for god byutvikling, for at næringslivet kan omstille seg og for innovasjon i offentlig sektor, sier Mæland.

Den nye strategien «Alt skjer et sted» skal være en nøkkel for å forstå hvorfor vi er så avhengig av geografisk informasjon i vår digitale tid. Geodatastrategien er en oppfølging av stortingsmeldingen "Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet".

– Målet er at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. For å lykkes må vi bli enda flinkere til å samarbeide på tvers av sektorer. Med denne strategien forsterker regjeringen bruken av den geografiske infrastrukturen, sier Mæland.

Regjeringen vil arbeide for:

  • Et nasjonalt kunnskapsgrunnlag av geografisk informasjon som møter viktige samfunnsbehov
  • Felles løsninger og teknologi som understøtter en effektiv oppgaveløsning og åpner for nye bruksmuligheter i samfunnet
  • Et velfungerende samspill om forvaltning, deling, utvikling og innovasjon mellom aktørene i både offentlig og privat sektor
  • Rammebetingelser som er forutsigbare og godt tilpasset utfordringene i det digitale samfunnet.

Geodatastrategien henvender seg til sektormyndigheter på ulike forvaltningsnivåer, dataprodusenter, teknologileverandører, innovatører og brukere i alle sektorer – og til Kartverket som nasjonal geodatakoordinator.

Nasjonal geodatastrategi fram mot 2025 - alt skjer et sted

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00