Nasjonal geodatastrategi fram mot 2025 - alt skjer et sted

Regjeringen vil med denne strategien videreføre og utvikle vår felles geografiske infrastruktur. Den geografiske infrastrukturen dekker mange behov i samfunnet og består av ulike fellesløsninger for forvaltning, distribusjon og bruk av geografisk informasjon.

Nasjonal geodatastrategi er en oppfølging av Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.