Nasjonal geodatastrategi fram mot 2025 - alt skjer et sted

Med Nasjonal geodatastrategi ønsker regjeringen å videreutvikle og styrke vår felles geografiske infrastruktur. Nasjonal infrastruktur for geografisk informasjon består av ulike fellesløsninger for forvaltning, distribusjon og bruk av geografisk informasjon.

Nasjonal geodatastrategi har som visjon at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon innen 2025. For å oppnå dette, er det definert  fire mål

  • et nasjonalt kunnskapsgrunnlag av geografisk informasjon som møter viktige samfunnsbehov
  • felles løsninger og teknologi som understøtter en effektiv oppgaveløsning og åpner for nye bruksmuligheter i samfunnet
  • et velfungerende samspill om forvaltning, deling, utvikling og innovasjon mellom aktørene i både offentlig og privat sektor
  • rammebetingelser som er forutsigbare og godt tilpasset utfordringene i det digitale samfunnet

Nasjonal geodatastrategi er en oppfølging av Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.