Midtveisevaluering av nasjonal geodatastrategi

Menon Economics har, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, utarbeidet en rapport med funn fra midtveisevalueringen av Nasjonal geodatastrategi, og anbefalinger for videre oppfølging.

Nasjonal geodatastrategi ble vedtatt i 2018, og gjelder frem til og med 2025. Geodatastrategien har som visjon at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. For å oppnå dette er det utarbeidet fire hovedmål og en tilhørende handlingsplan med tiltak som støtter opp under hovedmålene.

I evalueringen blir nytten ved, og innretningen på, geodatastrategien og den medfølgende handlingsplanen vurdert, og anbefalinger for videre oppfølging av strategien blir lagt frem. Funn fra evalueringen baserer seg på gjennomgang av relevant dokumentasjon, spørreundersøkelser og intervjuer av informanter i offentlig og privat sektor.

Midtveisevaluering av Nasjonal geodatastrategi (pdf)