Historisk arkiv

Ny forskningsrapport: Boligen viktig for hverdagen din

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Boligen du bor i - hvor den ligger og bomiljøet rundt boligen - påvirker en rekke viktige sider ved hverdagen din. Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF). – Det er godt å få bekreftet sammenhenger vi har trodd på, men ikke har hatt godt nok dokumentert. En aktiv boligpolitikk er viktig for å motvirke uheldige utslag for utsatte grupper, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

ISF har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gitt et viktig bidrag til kunnskapsoppbyggingen i to nye rapporter om hva boforhold har å si for helse, utdanning og arbeidsdeltakelse.

Boforhold viktig for barn

Det har lenge vært store kunnskapshull om hva som kjennetegner voksne og barn i  kategorien "vanskeligstilte på boligmarkedet".

Et viktig funn i rapportene er at sårbare grupper, som barn, lavinntektsfamilier, innvandrere og personer med dårlig helse, ser ut til å være mest påvirket av sine boforhold. Ut ifra disse funnene kan vi forvente at tiltak for utsatte grupper vil ha vesentlig større effekt enn generelle tiltak for hele befolkningen. 

– Regjeringen er opptatt av at vi skal ha gode ordninger for alle de som av ulike årsaker faller utenfor, og trenger ekstra hjelp til å skaffe seg et godt hjem. For eksempel har startlånordningen siden 2014 vært målrettet mot personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer. På denne måten treffer ordningen de personene som er vanskeligst stilt på boligmarkedet, sier Mæland.

Rapportene viser at særlig barn i utsatte grupper kan ha stor nytte av forbedringer i boforholdene sine. Det å bo trangt som barn har en negativ effekt på utdanning. Boforholdene ser ut til å bli viktigere jo eldre barna blir. Et rolig og stabilt sted å gjøre lekser i er viktigere jo eldre barna blir. 

– Regjeringen har forsterket innsatsen overfor barn og unge som ikke bor godt nok. Bolig har så stor betydning for barnas oppvekst. For eksempel har vi økt bostøtten for  barnefamilier. Barnefamilier prioriteres også i startlånordningen, sier Mæland.

Bolig og utdanning

Rapportene viser at virkemidler som hjelper folk å kunne kjøpe egen bolig er viktig og har positive konsekvenser. Å eie bolig har vært knyttet til økt formue, kortere arbeidsledighetsperioder, økt sannsynlighet for å fullføre høyere utdanning og bedre helse.  De fleste i Norge eier boligen de bor i, og den utgjør en stor del av formuen for folk flest.

– Regjeringen er opptatt av å underbygge eierlinja. Vi legger til rette for at så mange som mulig som ønsker det, skal kunne eie sin egen bolig. Startlån fremmer eierlinjen ved å bidra til at også vanskeligstilte skal kunne eie bolig. I 2018 ble for første gang en større andel av Husbankens låneramme brukt på startlån enn på grunnlån, avslutter Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Les rapportene: