Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Victor Norman skal lede demografiutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nordmenn lever stadig lengre, samtidig som vi føder færre og færre barn. Det blir færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Nå skal Victor Norman lede et utvalg som skal utrede hvilke konsekvenser befolkningsendringene får for distriktene.

Det har lenge vært kjent at andelen eldre i befolkningen vil øke i årene fram mot 2030 og 2040. Vi har derimot begrenset kunnskap om hvordan dette vil påvirke Distrikts-Norge i praksis. Det er i distriktene at utviklingen slår ut først og sterkest.

Flere eldre vil øke behovet for blant annet pleie- og omsorgstjenester. Når det samtidig blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist, kan det bli sterkere konkurranse om arbeidskraften i både offentlig og privat sektor. Allerede i dag har mange virksomheter og kommuner i mindre sentrale strøk, utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.

– Folk må få bosette seg der de selv vil, og det skal være mulig å leve gode liv, uansett hvor i Norge du bor. Derfor er det avgjørende at vi sikrer vekst og sysselsetting i distriktene, slik at innbyggerne over hele landet har et godt, lokalt tjenestetilbud, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

For å få innspill til ny politikk, setter regjeringen derfor ned et offentlig utvalg som skal utrede hvilke konsekvenser befolkningsendringene får for de mindre sentrale områdene av landet, både i kommunesektoren, staten og privat sektor. Utvalget skal vurdere om eksisterende tiltak virker, og foreslå nye løsninger som kan bidra til at innbyggerne i de mindre sentrale områdene har tilgang på gode offentlige og private tjenester, og at det finnes grunnlag for et verdiskapende næringsliv.

– Jeg er veldig glad for at Victor Norman har takket ja til å lede dette utvalget. Han har bred kompetanse innen både næringslivsforskning og offentlig politikk og har erfaring fra en rekke offentlige utvalg, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Dette er viktige og krevende problemstillinger som vil sette sitt preg på samfunnsdebatten i årene fremover. Jeg håper at vi i utvalget vil gi kunnskap og innspill som kan bidra til at Norge også i fremtiden vil ha mange spenstige lokalsamfunn i alle deler av landet og for folk i alle aldre. Jeg gleder meg til å komme i gang, sier Victor Norman.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. desember 2020.

Øvrige medlemmer i utvalget er:

  • Kristian Aasbrenn, høgskoledosent, Høgskolen i Innlandet. Rendalen
  • Astri Syse, seniorforsker. Statistisk sentralbyrå. Asker.
  • Jonas Stein, stipendiat, UiT – Norges arktiske universitet. Tromsø
  • Åslaug Krogsæter, rådmann Eid kommune / prosjektrådmann i nye Stad kommune. Nordfjordeid.
  • Hans-Jacob Bønå, næringsdrivende. Vadsø
  • Wenche Dehli, helse- og sosialdirektør, Kristiansand kommune. Levanger

Mandat for utvalg som skal utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00