Historisk arkiv

45 millioner ekstra til den digitale grunnmuren i Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen gir klarsignal til ytterligere fire utbyggingskontrakter på 45 millioner kroner med leverandører i Finnmark for å styrke den digitale grunnmuren i regionen. – Sikre mobil- og bredbåndsnett er viktig for at unge mennesker skal velge å bo i bygder og mindre byer. Totalt satser vi 135 millioner kroner i år på å styrke den digitale grunnmuren i Finnmark, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Finnmark opplever mer hyppige og langvarige utfall i mobil- og bredbåndsnettene enn de fleste andre steder i landet. Årsaker er ekstremvær, store avstander og spredt befolkning. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i dialog med lokale aktører og teleselskapene kartlagt sårbarheter og anbefalt tiltak.

- Teleselskapene investerer over ti milliarder årlig i mobil- og bredbåndsnett i Norge, og leverer høy kvalitet og god beredskap. Med statlig tilskudd i distriktene, kan vi oppnå enda mer sammen, sier Helleland.

Det er flere eksempler på utfall i Finnmark den siste tiden, som viser hvor viktig det er å komme raskt i gang med tiltakene. Store områder i Øst-Finnmark opplevde et utfall av mobildekning 2. desember.

- Når alle de tre mobilnettene rammes, forsvinner også muligheten å ringe til nødnummer via mobilen. Det er alvorlig, sier Helleland. 

- Under pandemien har de digitale tjenestene fått ny betydning. Vi kan møtes digitalt når vi ikke kan møtes fysisk. Og vi kan jobbe hjemmefra. Hendelser som fører til utfall av de digitale tjenestene, får derfor enda større konsekvenser både for privatpersoner og bedrifter, sier Helleland.

Avtaler signert i desember

Tiltakspakken som iverksettes er en del av programmet "Pilot for alternativt kjernenett/transportnett". Satsingen vil redusere risiko for utfall, og for at enkeltutfall hos én operatør fører til at alle digitale tjenester rammes.

- Stabile mobil- og bredbåndsnett gir økt beredskap lokalt. Slike nett er også en forutsetning for digital verdiskaping, og kan bidra til å beholde gamle og skape nye arbeidsplasser i distriktene, sier Helleland.

Nkom har ansvar for å iverksette tiltakspakken, og har i desember signert avtaler med Varanger Kraft, Signal, Ishavslink og Telenor:

  • Det skal bygges ny fibertrase til Nordkinnhalvøya, som vil gi Lebesby og Gamvik en landbasert fibertilknytning i tillegg til sjøfiberkabelen som i dag er eneste trasé. Det gir økt sikkerhet, og en reservevei ved et fiberbrudd.
  • Fem utvalgte og viktige punkter i den digitale grunnmuren får økt reservestrøm til minimum 24 timer, med bærekraftig teknologi basert på hydrogen. Dette vil gi økt motstandsdyktighet mot utfall av digitale tjenester ved strømbrudd.
  • Det vil bygges en ekstra fiber ved Bugøyfjord, som vil øke robustheten for østre Finnmark, og vil blant annet redusere risiko for utfall i Kirkenes.
  • Et landtak på sjøfiberkabel i Loppa kommune, som er en del av den digitale motorveien i Finnmark, får omfattende sikringstiltak og vil redusere risiko for brudd.

I tillegg til tiltakspakken på 45 millioner kroner, tildelte regjeringen før sommeren 90 millioner kroner til forsterket mobilberedskap i Finnmark. Disse midlene går til å etablere tre døgns reservestrøm i mobilnettene i utvalgte områder i 12 kommuner i Finnmark, slik at befolkning og lokal kriseledelse har et sted å kommunisere ved langvarig strømutfall.

Tiltakene som nå iverksettes, bidrar til at næringslivet får bedre digitale rammebetingelser.

- Det viser at distrikts- og digitaliseringspolitikken henger sammen og gir grunnlag for økt produktivitet, økonomisk vekst og økt velferd. Digitalisering gjør det mulig å leve et godt liv på bygda samtidig som man kan gjøre karriere, sier Helleland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00