Historisk arkiv

Interessante oppgaver og et godt arbeidsmiljø er viktig for seniorer i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Regjeringen ønsker at flere skal stå lenger i jobb. Vi må passe på at ikke koronapandemien skyver eldre arbeidstakere for tidlig ut i pensjonstilværelsen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

En ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet gir kunnskap om hva som er viktig for å beholde seniorene lenger i arbeidslivet. I intervjuene kommer det fram at interessante arbeidsoppgaver og et godt, sosialt arbeidsmiljø er særlig viktige for eldre arbeidstakere.

  • Seniorene ønsker å føle at de bidrar. Med det menes at de har nok arbeidsoppgaver, at de blir stimulert og mestrer arbeidsoppgavene.
  • Seniorene blir motivert av og føler arbeidsglede ved at de får brukt sin kompetanse og gjennom tilbakemeldinger fra kolleger og ledere.
  • Et sosialt og godt arbeidsmiljø er viktig for at seniorene vil fortsette lenger i arbeid.

Det å møte på jobb og treffe kolleger som de føler fellesskap med, er svært viktig for mange. En informant (59) sier:

En god arbeidsdag er for meg å si hei […] ta en kopp kaffe. Å ha tid til å se de andre, slå av en prat. Tid til å ha en god faglig diskusjon.

Frykter flere tidligpensjonister

På grunn av smittesituasjonen, har imidlertid mange statsansatte hjemmekontor og ikke lengre den samme daglige kontakten med kolleger som før. Dette bekymrer Astrup.

– Dersom vi skal kunne opprettholde dagens velferdsstat i årene som kommer er vi helt avhengig av at ansatte i staten står lenger i jobb. Denne rapporten viser med tydelighet hvor viktig det psykososiale arbeidsmiljøet og kontakt med kolleger er for at vi skal lykkes med dette, sier Astrup, og viser til at lederne i staten har et veldig viktig ansvar. 

– Lederne må bidra til et godt, sosialt og motiverende arbeidsmiljø for de ansatte selv om vi ikke møtes fysisk. Dette kan være avgjørende for å beholde de dyktige seniorene i staten, sier Astrup.

– Å utvikle gode senkarrierer på arbeidsplassen er et tydelig definert mål for alle. Vi forventer at staten som arbeidsgiver går foran og videreutvikler sine strategier slik at enda flere vil fortsette lenger i arbeid. Slik kan staten også bli en god rollemodell for andre virksomheter, sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

Om seniorer i staten

Arbeid i offentlig sentralforvaltning er generelt mindre fysisk krevende og risikofylt enn i resten av arbeidslivet, og de ansatte har oftere høyere utdanning. Forholdene ligger dermed godt til rette for at folk kan stå lenge i jobb. Tidligere forskning viser også at pensjoneringsalderen ligger høyere i statlige virksomheter enn i resten av arbeidslivet.

Den alminnelige aldersgrensen i staten er 70 år, men det finnes også lavere særaldersgrenser for enkelte yrker. I Arbeidsmiljøloven er aldersgrensen hevet til 72 år. Et forslag om å gjøre dette også i staten har høringsfrist i februar 2021.

Om undersøkelsen

Arbeidsforskningsinstituttet har analysert YS-arbeidslivsbarometer og Medbestemmelsesbarometeret, og intervjuet 12 seniorer mellom 59 og 67 år i fire statlige virksomheter. 

Les rapporten her.