Historisk arkiv

Norge skal skape flere arbeidsplasser med data som ressurs

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fremveksten av dataøkonomien forventes å bli en viktig driver for økonomisk vekst i Norge. Data er en ressurs med et enormt verdiskapingspotensial, og offentlige og private virksomheter må derfor ikke la data ligge ubrukt. Regjeringen vil at Norge skal skape mer verdier med data, og legger derfor frem den første stortingsmeldingen som staker ut kursen for næringsutvikling og innovasjon med data som ressurs.

- At Norge tar en sterk og ledende rolle i dataøkonomien er avgjørende for at vi skal klare å skape mere verdier og flere arbeidsplasser i hele landet. Vi har svært gode forutsetninger for å lykkes, men nå må det handling til, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

I dag utgjør data en stadig større andel av verdiskapingen i de fleste norske næringer og sektorer, men næringslivet må bli enda bedre til å utnytte egne data og til å dele data med hverandre. Hvordan næringslivet klarer å utnytte denne ressursen vil ha stor betydning for landets økonomi og næringslivets konkurransekraft fremover.

En rapport fra Menon Economics  "Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?" viser at den norske dataøkonomien står for en årlig verdiskaping på 150 milliarder kroner og sysselsetter 100 000. På ti år kan dette dobles og dermed gjøre den datadrevne verdiskapingen større enn den fra olje- og gass.

Europakommisjonen antar at verdien av dataøkonomien vil øke fra 301 milliarder euro i 2018 til 829 milliarder euro innen 2025.

- At næringslivet går sammen om initiativer for å få til økt deling av data, vil bidra til at oppstartselskaper, vekstbedrifter og det etablerte næringslivet ser nye forretningsmuligheter og kan lykkes i det grønne skiftet. Norsk næringsliv er i sterk internasjonal konkurranse, og vi må bruke våre fortrinn – nemlig en sterk samarbeidskultur – til å styrke enkeltaktører og næringers konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt, sier Helleland.

Offentlige data er en viktig kilde til innovasjon og næringsutvikling, og Norge har over en tiårs periode lagt ned en vesentlig innsats for å tilgjengeligere offentlige data til bruk i nye sammenhenger. Innenfor enkelte sektorer har vi kommet langt, mens det på andre områder er et stort potensial for å gjøre mer. Fortsatt er det slik at mange offentlige datasett som kan deles, ligger ubrukt og udelt. Etableringen av Datafabrikken skal bidra til økt verdiskaping med offentlige data i næringslivet.

-I Norge har vi en av verdens beste og mest åpne offentlige forvaltning, og vi er kommet langt i digitaliseringen av offentlige tjenester. Skal offentlig sektor være effektiv, må vi også være datadrevet og samarbeide med privat sektor om å utvikle gode tjenester og løsninger for folk. Offentlig sektor har en viktig dataforvalter- og datatilbyderrolle. Vi skal sørge for at offentlige data kan deles og brukes på en effektiv og sikker måte, sier Helleland.

 

Her er de viktigste tiltakene i meldingen:

  • Nasjonale prinsipper for deling og bruk av data
  • Etablere Datafabrikken som skal bidra til at flere offentlige data av god kvalitet kan brukes til næringsutvikling og innovasjon.
  • Opprette en tverrfaglig ekspertgruppe i næringslivet som skal utarbeide retningslinjer for ansvar, eierskap og bruksrettigheter i forbindelse med deling og bruk av industridata
  • Utnytte Norges deltakelse i Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) og programmets virkemidler til å styrke norsk næringslivs konkurranseevne i dataøkonomien
  • Oppnevne et offentlig utvalg for helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data) som skal vurdere mulig plikt for offentlige virksomheter til å dele data
  • Utrede dataøkonomien i offentlig sektor, dvs. vurdere insentiver, organiserings- og finansieringsmodeller for deling av offentlige data til viderebruk.
  • Se på muligheten til å etablere en nasjonal digital løsning der innbyggerne kan få innsyn i, og evt. administrere bruken av, og gi samtykke til, deling av egne personopplysninger
  • Påvirke utformingen av internasjonalt regelverk som er relevant for utforviklingen av dataøkonomien, inkludert fremme norske interesser i den videre prosessen for EUs forslag til Data Governance Act.
  • Forberede implementeringen av Open Data Directive, ODD-direktivet.
  • Utvikle en felles metodikk for å måle og synliggjøre gevinster og effekter av åpne offentlige data. Arbeidet skal bygge på det som skjer i EU og OECD.

Les hele meldingen her