Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Ny veileder om universell utforming i planlegging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Alle skal ha like muligheter til å bruke byen, være i naturen eller komme seg til jobb uten hjelp fra andre. Hvordan vi utformer byer, tettsteder utearealer og friområder er derfor avgjørende. Nå har vi laget en veileder om universell utforming i planlegging som skal hjelpe kommunene i dette arbeidet, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Selv om Norge har lover og regler som skal sikre at alle inkluderes i samfunnet, er det behov for økt kunnskap om hvordan planleggingen kan brukes for å utvikle universelle løsninger.

En kartlegging av tettsteder i nesten 180 norske kommuner viser at cirka 40 prosent av gågater og torg er tilgjengelig for rullestolbrukere, mens bare 12 prosent er tilgjengelig for personer med nedsatt syn. En oversikt viser også at mellom 30 og 40 prosent av kartlagte turveier er tilgjengelig

- At folk kan klare seg selv uavhengig av funksjonsevne er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Det er mye som gjenstår før vi har et universell utformet samfunn som er enkelt å orientere og bevege seg i, sier Astrup.

At ingen skal ekskluderes er også et grunnleggende prinsipp i bærekraftsmålene, og universell utforming er dermed en viktig forutsetning for å nå målene.

- Lesbare og trinnfrie omgivelser er nyttig for alle. Mange vil i løpet av livet oppleve at det er krevende å komme seg til jobb, skole eller venner på grunn av fysiske utfordringer. Eldre og de med barnevogn nyter også godt av universelle løsninger. Målet er et universelt utformet samfunn for alle, sier Astrup.

Universell utforming er ikke én løsning. For å finne de beste løsningene må ulike fagmiljøer tenke, skape og utvikle sammen. Representanter for funksjonshemmede og eldre skal, sammen med andre innbyggere, politikere og ulike sektorer, involveres i planleggingen. Veilederen inviterer til refleksjon og vurderinger underveis for å få gode diskusjoner i planprosessene.

- Jeg håper veilederen kan være til nytte og inspirasjon for planleggere, prosjekterende og politikere i arbeidet for et inkluderende samfunn, sier Astrup.

Les hele veilederen i universell utforming.