Historisk arkiv

Regjeringen setter næringsutvikling i samiske samfunn på dagsordenen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Regjeringen ønsker levende lokalsamfunn og vekst i hele landet. En aktiv nærings- og sysselsettingspolitikk er, sammen med en offensiv distriktspolitikk, grunnlaget for bosetting i også samiske områder, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Regjeringen er bekymret for utviklingen i de samiske områdene. Mange steder er man for avhengig av primærnæringene, og av den grunn blir mange lokalsamfunn sårbare.  Nedgangen i folketall i disse områdene er alvorlig, og er kanskje den største trusselen mot samisk språk, kultur og levemåte. 

- Tiden er inne for å tenke bredere. Det samiske samfunnet trenger flere bein å stå på. Det er behov for flere næringer i de samiske områdene. Jeg tror et større mangfold av arbeidsplasser vil bidra til økt verdiskaping og bidra til at flere unge velger å bosette seg i disse områdene. Det er dette som legger grunnlaget for livskraftige og sterke lokalsamfunn, sier Helleland.

I årets melding ser regjeringen på hvilke muligheter som finnes for ny næringsutvikling i de samiske områdene, som reiseliv, ny teknologi og kreative næringer. Meldingen beskriver også næringsgrunnlaget i samiske områder og peker på noen utfordringer samiske næringsaktører møter. Det kan være store geografiske avstander til mulige samarbeidspartnere og større markeder.   

Regjeringen redegjør for næringspolitiske virkemidler som er relevante for ny næringsutvikling i samiske områder. Det er behov for god digital infrastruktur, godt tilrettelagt samferdselstilbud og tilgang på utdannings- og kompetansetilbud for å skape attraktive samiske lokalsamfunn.

- Som distrikts- og digitaliseringsminister er jeg glad for den utålmodigheten jeg møter i mange samiske samfunn. Fremover må vi hjelpe grundere til å realisere ideene og gi dem verktøy som kan gjøre bedriftene livskraftige og konkurransedyktige. Her kan næringshager og ulike bedriftsutviklingsprogram, som for eksempel Dáhttu, Johtit og Šoop Šoop–Sámi design days være nyttige medspillere.

- Jeg har tro på at årets melding om samisk språk, kultur og samfunnsliv vil være et godt utgangspunkt og verktøy for det videre arbeidet med næringsutvikling i samiske områder, sier Helleland.