Historisk arkiv

Regjeringen vil legge til rette for lading av elbil i alle nye bygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil gjøre det enklere for folk å installere ladepunkt for elbil. Regjeringen foreslår derfor at alle nye bygg, inkludert boliger og fritidsboliger, skal bli klargjort for installering ladepunkter. Det betyr at boligeiere enkelt kan installere elbilladere når de selv ønsker det – uten å måtte gjøre tilpasninger i bygget eller grunnen.

Regjeringen sender forslag om nye bestemmelser i byggteknisk forskrift (TEK17) på høring i dag.

– Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Vi har et mål om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025, og at utslippene fra transportsektoren skal være halvert innen 2030. For å få til det, må det bli enklere å velge elbil. Jeg tror økt tilgang til lading er et viktig skritt på veien, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Forslaget som sendes på høring går ut på at alle nye bygg og store ombygginger må legge til rette for elbillading på parkeringsplassene tilknyttet boenhetene ved at disse må være ladeklare. Visse unntak gjøres for fritidsboliger. For gjesteparkering til boliger, arbeidsbygninger og byggverk for publikum, skal 20 prosent av parkeringsplassene - og minimum én parkeringsplass - være ladeklare.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anslår at kostnadene ved å etablere ladeinfrastruktur i et eksisterende bygg som ikke er ladeklart, grovt sett ligger på rundt 4500-12000 kroner. Behov for graving kan øke kostnadene ytterligere. Disse kostnadene bortfaller for beboerne hvis alle nye bygg er ladeklare.

– Norsk elbilpolitikk er en suksess. I 2020 var mer enn annenhver nye bil en elbil. Norge har den høyeste elbilandelen i verden. Hovedgrunnen til denne suksessen er regjeringens avgiftspolitikk, som sikrer at det lønner seg å velge nullutslippsbiler. Tilgangen på offentlig tilgjengelig hurtigladestasjoner over hele landet er også viktig for at folk velger å kjøpe elbil. Nye regler for laderett i borettslag trådte i kraft ved årsskiftet. Dette forslaget føyer seg dermed inn i rekken av offensive elbiltiltak fra regjeringen, sier Astrup.

Høringssaken legges ut på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 

Høringsfristen er 5. mars 2021.