Historisk arkiv

Utlysning: Tilskudd til dialog og forebygging av radikalisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet utlyser 1,5 millioner kroner til dialogarbeid og andre tiltak på eller tilknyttet tros- og livssynsområdet som kan fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller og for felles verdier som samfunnet bygger på, og/eller kan være spesielt egnet til å forebygge radikalisering.

Det er et mål å fremme dialog og samarbeid mellom tros- og livssynssamfunn både lokalt og nasjonalt, jf. Prop. 1 S (2013–2014).

Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lansert i juni 2014. Et av tiltakene i handlingsplanen er å styrke støtten til tros- og livssynsdialog og forebyggende innsats mot radikalisering (tiltak nr. 15).

Kulturdepartementet utlyser på denne bakgrunn 1,5 millioner kroner til dialogarbeid og andre tiltak på eller tilknyttet tros- og livssynsområdet som

 • kan fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller og for felles verdier som samfunnet bygger på, og/eller
 • kan være spesielt egnet til å forebygge radikalisering

Med "felles verdier som samfunnet bygger på" menes demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Med "radikalisering" menes en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål.

I vurderingen av søknadene vil departementet bl.a. vektlegge søkerens og eventuelt andre involverte aktørers kompetanse og erfaring fra lignende arbeid. Hvis det blir nødvendig å velge mellom ellers likeverdige søknader, vil departementet gi tilskudd til tiltak som

1)      retter seg spesielt mot unge (ca. 15–30 år)

2)      retter seg spesielt mot menige medlemmer i tros- eller livssynssamfunn

3)      allerede er etablert eller skal bygge videre på tidligere arbeid

Disse tre kriteriene er i prioritert rekkefølge.

Tiltaket som det søkes om tilskudd til, behøver ikke være interreligiøst. Det kan også søkes om tilskudd til intrareligiøse tiltak.

Både etablerte og nye tiltak, inkludert prosjekter, kan få tilskudd.  

Tilskudd vil ikke bli gitt til utdanning, studieopphold, skoleturer o.l.

Departementet vil tildele engangstilskudd i størrelsesorden 50 000–400 000 kr.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 12. november 2014

Hvem kan søke

Både tros- og livssynssamfunn, andre frivillige organisasjoner, lag og foreninger, og kommuner kan søke om tilskudd.

Flere instanser kan gå sammen om en søknad. 

Søknadens innhold

Søknaden om tilskudd skal inneholde 

 • en kortfattet beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, herunder  
  • bakgrunn for og formål med tiltaket 
  • hva skal gjøres 
  • målgruppe 
 • opplysninger om 
  • hvem som er ansvarlig for søknaden og gjennomføringen av tiltaket
  • hvilke samarbeidspartnere som eventuelt deltar i tiltaket
  • finansieringen av tiltaket
 • søknadsbeløp
 • kontonummer for utbetaling av tilskudd

Søknad bes sendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no.

Utbetaling av tilskudd

Tilskudd vil etter planen bli utbetalt i midten av desember 2014.

Rapport om bruk av tilskudd

Det vil bli stilt krav om en kortfattet rapport om tiltaket og bruken av tilskuddet. Dersom tilskuddet er 200 000 kr eller høyere, skal det sendes inn regnskap for disponeringen av tilskuddet som er revidert av statsautorisert eller registrert revisor.