Historisk arkiv

Notifisering av fritak for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I dag har Finansdepartementet sendt formell notifikasjon til ESA om fritak for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester. Fritaket vil bli iverksatt så snart ESA har godkjent ordningen og nødvendig forskrift er fastsatt.

Dagens merverdiavgiftsfritak for aviser omfatter kun aviser på papir. Aviser og nyheter i elektronisk form anses som elektroniske tjenester som ilegges merverdiavgift med 25 prosent.

- Vi vil likebehandle nyheter på papir og i elektronisk form, og fremme nyhetsformidling og samfunnsdebatt. Det bør derfor være nullmoms uavhengig av hvilken teknologi som benyttes for å formidle dette innholdet, sier finansminister Siv Jensen.

For å gi avgiftsmessig likebehandling av nyheter på papir og i elektronisk form har regjeringen i 2016-budsjettet forslått å utvide dagens fritak til å omfatte elektroniske nyhetstjenester. Fritaket vil dermed gjelde alle nyheter, både på papir, pc, mobile enheter, radio og tv.

- Det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier har i en årrekke vært et vesentlig hinder for innovasjon og utvikling i mediebransjen. Når vi nå fjerner dette hinderet sørger regjeringen for at mediebransjen kan utvikle og tilby fremtidsrettede medieprodukter til brukerne, uavhengig av plattform, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Finansdepartementet forutsetter at fritaket for elektroniske nyhetstjenester i størst mulig grad skal avgrenses som dagens fritak for papiraviser slik at hovedkriteriet knyttes til tjenestens innhold. I notifikasjonen er det derfor lagt opp til at fritaket skal omfatte tjenester som inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff som er rettet mot allmenheten. Nyhetstjenester som i hovedsak gjelder kun én sektor eller er rettet mot kun én interesse eller bransje, vil dermed ikke være fritatt.   

Finansdepartementet og Kulturdepartementet har hatt en tett dialog med ESA de siste månedene, og det er derfor grunn til å tro at behandlingen av den formelle notifikasjonen ikke vil ta lang tid.

De nærmere vilkårene for fritak vil bli fastsatt i forskrift. Det legges opp til at Skattedirektoratet sender forslag til forskrift på høring før jul. Forskriften vil bli fastsatt etter at høringen er gjennomført og ESAs vedtak foreligger. Det tas sikte på iverksetting 1. mars 2016.

Notifikasjonen finner du her.