Historisk arkiv

Ny forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner fra 1. januar 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet kunngjør i dag ny forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner.

Regjeringen la i filmmeldingen fram forslag om å innføre en insentivordning med virkning fra og med 2016. Dette fikk tilslutning i Stortinget. Det er bevilget 45 millioner kroner til ordningen i 2016.

Forslaget til forskrift har vært på bred høring, og Kulturdepartementet mottok i alt 23 høringssvar. Høringsinstansene er positive til at det nå kommer på plass en insentivordning på dette området.

- En av målsettingene for Regjeringen er å legge til rette for nasjonale og internasjonale filmproduksjoner i Norge. Jeg er glad for at vi endelig får på plass en insentivordning, dette har vært etterspurt av bransjen lenge, og vil være et viktig virkemiddel for å få flere store produksjoner til Norge. Vi vet at det allerede er stor interesse for Norge som innspillingsland, og med en slik ordning på plass vil det bli enda mer attraktivt å legge filmopptak til Norge, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Forskriften om insentivordning vil tre i kraft fra 1. januar 2016 og ordningen forvaltes av Norsk filminstitutt. Retningslinjer og veiledning til søkere er tilgjengelige på Norsk filminstitutts nettsider. Første søknadsfrist er 21. januar 2016, og søknadsskjema vil være klart på filminstituttets nettsider fra 1. januar 2016.