Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Styrking av dialogtiltak på tros- og livssynsfeltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge ytterligere 4 millioner kroner til dialogtiltak og tiltak mot radikalisering i 2015.

Regjeringen la i juni 2014 frem en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Et av tiltakene i planen er å styrke tros- og livssynsdialogen.

- Dialog er vesentlig for å forebygge ekstremisme og radikalisering, det bygger en grunnleggende tillit som er avgjørende for å øke forståelsen, forebygge fordommer og redusere utenforskap. Fjorårets utlysning utløste stort engasjement i hele sivilsamfunnet, både trossamfunn, ideelle organisasjoner og kommuner engasjerte seg, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Kulturdepartementet lyste høsten 2014 ut midler til dialogtiltak og tiltak mot radikalisering og ekstremisme. Ved utlysningen mottok departementet over 70 søknader på ulike prosjekter fra tros- og livssynssamfunn, frivillige organisasjoner og kommuner med en samlet søknadssum på rundt 16 millioner kroner. Av dette tildelte Kulturdepartementet 2,2 millioner kroner til 13 ulike prosjekter.