Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

70 millioner kroner til kulturell og kreativ næring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen ønsker å legge til rette for vekst og utvikling i kultursektoren og vil styrke kunstneres muligheter for økte egeninntekter. Bevilgningene til kulturell og kreativ næring økes derfor med vel 70 millioner kroner.

Administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth, direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen og kulturminister Linda Hofstad Helleland.
Administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth, direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen og kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet

- Etterspørselen etter kunst og kultur har aldri vært større. Norge har talenter og kunstproduksjon på et høyt internasjonalt nivå, men vi har fortsatt et stort potensiale for å skape nye arbeidsplasser, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Regjeringen vil bidra til økt privat engasjement og investering i kultursektoren og legge til rette for bærekraftige kulturbransjer i hele landet. I tillegg til å styrke virkemiddel- og støtteapparatet rundt de utøvende og skapende kunstnerne i det frie feltet, vil man bidra til at norsk kunst og kultur når et større publikum.

- Tiltakene vi foreslår skal bidra til å løfte norsk kunst og norske talenter, samtidig som det kommer inntekter tilbake til ny skapende virksomhet i hele landet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Satsingen omfatter alle felt og retter seg mot aktører utenfor det etablerte institusjonsfeltet. 

  • 30 millioner kroner til en særskilt satsing på kulturell og kreativ næring i Innovasjon Norge. Sentrale tiltak er kompetanseprogram, låneordning, bedriftsnettverk, eksportprogram og investorforum. Satsingen skal bidra til økt investering i norske kunstproduksjoner, talenter og rettigheter.
  • Norsk kulturråd får i oppdrag å etablere et kontor utenfor Oslo, Kreativt Norge. Kreativt Norge skal arbeide for å styrke kunnskapen om og forståelse for verdiskapingspotensialet i kunst og kreativ næring, og gi muligheter for økte kunstneriske inntekter utenfor det etablerte institusjonsfeltet. Det foreslås 7 millioner kroner til etableringen.
  • 10 millioner kroner til en ordning som skal bidra til regional bransjeutvikling. Ordningen skal ivaretas av Kreativt Norge og fordeles likt til Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
  • Ordninger under Norwegian Arts Abroad styrkes med 6 millioner kroner til målrettet satsing på apparatet rundt kunstnernes internasjonalisering for å gi norske kulturprodukter- og tjenester økt tilgang til internasjonale markeder.
  • Insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge foreslås økt med om lag 11 millioner kroner.
  • Tilskudd til digitaliseringstiltak i lokalradiosektoren foreslås økt med vel 5 millioner kroner.
  • Satsingen på regional filmsatsing videreføres og styrkes med 4 millioner kroner til etablering av et filmsentertilbud i Oslo.
  • Tilskuddet til Internasjonalt Samisk Filminstitutt foreslås økt med 0,5 millioner kroner for å styrke satsingen på produksjon og formidling av samiske audiovisuelle verk.