Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Et kulturbudsjett for aktivitet og omstilling: 13,5 milliarder kroner til kultur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2017 er på til sammen 13,5 milliarder kroner. Budsjettet har tre hovedsatsinger: Kulturell og kreativ næring, kulturarv og tilrettelegging for flere finansieringskilder til kulturlivet.

Forslaget til kulturbudsjett er 465 millioner kroner høyere enn 2016. Dette betyr en økning på 3,6 prosent. Forslaget støtter opp under Regjeringens politikk for arbeid, aktivitet og omstilling. Norsk økonomi er i omstilling. Regjeringen vil legge til rette for at kultur også kan være næring og at flere kan leve av kunsten og kulturen. Kulturell og kreativ næring er i vekst og har potensiale til å skape nye og lønnsomme arbeidsplasser i Norge.

70 millioner til kreativ næring

- Kultur, idrett og frivillighet fyller livene våre med innhold. De gir oss sterke fellesskap i hele landet. Det er viktig for regjeringen med god offentlig finansiering av det som er viktig for oss. I budsjettet for 2017 prioriterer vi å løfte den kreative næringen. Regjeringen foreslår å bevilge over 70 millioner kroner til tiltak som skal legge til rette for vekst og utvikling i kulturell og kreativ næring, og styrke kunstnernes muligheter for økte inntekter. Satsingen omfatter alle uttrykk, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. 

Kulturlivet får flere bein å stå på

- Norge har mange fantastiske kunstnere og en sterk frivillighet, men også på kulturfeltet er det behov for omstilling. Vi vil gi kulturlivet flere bein å stå på, blant annet ved å utvide gaveforsterkningsordningen, som bidrar til at gaver fra private givere blir forsterket av det offentlige. Vi øker ordningen med vel 6 millioner kroner. Vi øker også støtten til utvikling av kunstneriske talenter gjennom Talent Norge med 5 millioner kroner, som igjen utløser mer penger fra private, sier Hofstad Helleland.

50 millioner til kulturarv

- Regjeringen vil ta vare på vår kulturarv og verne om våre kulturminner. Som en del av tiltakspakken mot ledighet foreslår vi å bevilge 50 millioner kroner til istandsetting og oppgraderinger av kirke- og museumsbygg. På den måten kan vi både bidra til å få flere tilbake i arbeid, samtidig som vi kan sørge for å sette i stand viktige kulturminner, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.