Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Flere finansieringskilder til norsk kunst og kultur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen fortsetter arbeidet med å tilrettelegge for flere finansieringskilder til kulturlivet. Målet er både å styrke kulturlivet og gi det flere økonomiske ben å stå på. Regjeringen foreslår en økning på 5 millioner kroner til Talent Norge AS, styrking av gaveforsterkningsordningen med vel 6 millioner kroner og et tilskudd på 2,5 millioner kroner til kunst- og kultursatsing på Svalbard.

- Regjeringen ønsker en fortsatt god offentlig finansiering av kulturlivet. Samtidig vil vi at enda flere skal bidra til å støtte gode prosjekter innen kunst og kultur over hele Norge. Derfor vil vi i år legge enda mer penger på toppen av private bidrag. Når kulturaktørene er flinke å finne private givere betyr det mer penger til kulturlivet totalt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Talent Norge

Talent Norge AS foreslås styrket med 5 millioner kroner i 2017.  I oppstartsåret 2015 gikk Talent Norge AS inn i 11 talentsatsinger med 27 millioner kroner. Med seg fikk de 16 private aktører og 52 millioner kroner. Regjeringen ønsker å bidra til vekstpotensialet i Talent Norge, både med deres talentutvikling og for en bredere finansiering i kulturlivet.

I tillegg mottar Talent Norge 5 millioner kroner av inneværende års spillemidler til pilotprosjektet Talent Norge Junior Program. Prosjektet tar sikte på å skape synergier mellom Talent Norges toppsatsinger og nye juniortalenter slik at det dannes et helhetlig løp fra ung alder til karrierestart. Samlet bevilgning til Talent Norge i 2017 blir med dette 36,1 millioner kroner over statsbudsjettet og 5 millioner kroner fra spillemidlene.

- Talent Norge fyller et behov i kulturlivet. Det trengs ekstra innsats for å løfte spesielt talentfulle kunstnere og utøvere.  Private givere får en sikkerhet når prosjektene vurderes som faglige gode gjennom Talent Norge. Dette bidrar til å utløse større beløp fra private, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Talent Norge AS ble etablert i januar 2015 med staten ved Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Cultiva som eiere. 

Gaveforsterkning

Regjeringen ønsker å styrke gaveforsterkningsordningen med ytterligere 6 millioner kroner til totalt 51 millioner kroner i 2017. Hittil i år har ordningen fått inn over 100 søknader fra små og store aktører i hele kulturfeltet. I 2017 vil satsingen alt i alt kunne tilføre kulturlivet 255 millioner kroner i private gaver og gaveforsterkningstilskudd.

- Gaveforsterkningsordningen fungerer og har gitt norsk kulturliv flere økonomiske bein å stå på. Tilbakemeldingene vi får fra feltet er at ordningen bidrar til å realisere prosjekter, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Gaveforsterkningsordningen ble innført for museene i 2014. Formålet var å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner. I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg.

Kunst- og kultursatsing på Svalbard

Regjeringen etablerer sammen med private aktører en stiftelse som skal legge til rette for kunst- og kulturvirksomhet på Svalbard.

- Regjeringen ønsker å styrke den kulturelle og kreative næringen på Svalbard og øke interessen for Svalbard som destinasjon. Den nye stiftelsen skal ha en internasjonal og arktisk orientering, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland

Satsingen på kunst på Svalbard er et ledd i en aktiv nordområdepolitikk og en direkte oppfølging av Svalbardmeldingen. 

- Denne satsingen på kunst kan sette Svalbard og Norge på det internasjonale kunstkartet. Det er stor interesse internasjonalt for Svalbard og nordområdene. Jeg håper at Svalbards unike natur og fascinerende lys vil inspirere kunstnere fra hele verden til å skape og formidle sine verk, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.