Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Nasjonale kulturbygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår investeringstilskudd til nye prosjekter over bevilgningen til Nasjonale kulturbygg.

- Mange museer har offensive og gode planer både for nybygging og oppgradering av eksisterende bygg og utstillinger, og jeg er glad for å kunne legge frem forslag om investeringstilskudd til fem gode prosjekter, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.
- Regjeringen prioriterer tiltak knyttet til bevaring og formidling av kulturarven. Museene våre er viktige arenaer for både kunnskap og felleskap, sier hun.

De fem prosjektene er:  

Museum Stavanger – et nytt grafisk museum i Stavanger – 5 millioner kroner i 2017

Prosjektet inkluderer nybygg med nye utstillinger samt opparbeiding av uteområde for et nytt grafisk museum i Stavanger. Prosjektet vil samlokaliseres med Norsk hermetikkmuseum. Det foreslås et samlet statlig investeringstilskudd på 30 millioner kroner, hvorav 5 millioner kroner foreslås bevilget i 2017.

KODE – Kunstmuseene i Bergen – oppgradering av KODE1 – 15,9 millioner kroner i 2017

Prosjektet omfatter oppgradering av bygningen "Permanenten" (KODE1) ved Byparken i Bergen sentrum. Bygget skal oppgraderes slik at det fyller moderne krav til funksjonalitet, sikkerhet og tilgjengelighet. Det foreslås et samlet statlig investeringstilskudd på 26 millioner kroner, hvorav 15,9 millioner kroner foreslås bevilget i 2017.

Nordmøre museum – istandsetting og restaurering av Geitbåtmuseet – 4 millioner kroner i 2017

Prosjektet omfatter istandsetting og restaurering av lokalene til Nordmøre museums avdeling Geitbåtmuseet i Halsa kommune. Her oppbevares museets viktige samling bestående av 48 båter, den eldste fra midten av 1800-tallet. Det foreslås et samlet statlig investeringstilskudd på 7 millioner kroner, hvorav 4 millioner kroner i 2017.


Museum Midt – besøkssenter ved Spillum Dampsag og Høvleri – 3,8 millioner kroner i 2017

Spillum Dampsag og Høvleri i Namsos står blant de 15 høyest prioriterte kulturminnene på Riksantikvarens verneplan for tekniske og industrielle kulturminner. Museum Midt vil bygge et besøkssenter for økt formidling og aktiviteter for publikum ved å rehabilitere og modernisere en eksisterende lagerbygning. Det foreslås et samlet statlig investeringstilskudd på 3,8 millioner kroner til prosjektet.

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – fellesmagasin – 2,5 millioner kroner i 2017

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark vil skape et fellesmagasin i Hammerfest for museets avdelinger ved å bygge om kjelleren i museets lokaler. Museet har per i dag ikke tilgang til tilfredsstillende magasinforhold. Det foreslås et samlet statlig investeringstilkudd på 4,5 millioner kroner, hvorav 2,5 millioner kroner i 2017.

Regjeringen foreslår til sammen en bevilgning på 178,5 millioner kroner til Nasjonale kulturbygg i 2017. Denne bevilgningen inkluderer utbetalinger til tidligere vedtatte prosjekter, ett enkelttilskudd på 15 millioner kroner til ny passasjerbåt til Ole Bulls hjem Lysøen (KODE – Kunstmuseene i Bergen) i tilknytning til tiltakspakken mot ledighet, og tilskudd på i alt 31,2 millioner kroner til fem nye investeringsprosjekter i museumssektoren.