Historisk arkiv

Historisk arkiv

Nye rammer for tros- og livssynssamfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet sender i dag på høring forslag til nytt lovverk, og endrede tilskuddsordninger for tros- og livssynssamfunn.

Kulturdepartementet sender nå på høring forslag om en samlet revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen. Også de tilknyttede tilskuddsordningene foreslås fornyet. De gjeldende tre lovene (kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven) foreslås opphevet og erstattet av en felles lov.

Forslaget innebærer samordning og forenkling av lovgivningen og de lovregulerte tilskuddsordningene. Samtidig videreføres en særskilt lovgivning for Den norske kirke. Kirkelovgivningen foreslås nå gitt i form av et eget lovkapittel med rammebestemmelser for kirken.

- Forslagene som sendes på høring er i samsvar med forutsetningene i Grunnloven § 16 om at Den norske kirke skal understøttes som folkekirke. Høringsforslaget er en oppfølging av regjeringsplattformens løfte om å utarbeide en helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn. Å samle de tre lovene som i dag finnes på feltet i én felles lov vil i seg selv være et vesentlig grep for forenkling og likebehandling, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Offentlig finansiering av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn føres videre. Den norske kirke gis økt selvstendighet og større frihet i sin lokale organisering.

Se hele høringen her