Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Styrker Norsk kulturråd og Kreativt Norge med 12 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen tar strukturelle grep for å styrke sektorens bærekraft og gi rom for mer skapende virksomhet. I 2017 fikk Norsk kulturråd i oppdrag å etablere Kreativt Norge i Trondheim og to tilskuddsordninger for enkeltkunstnere og støtteapparatet rundt de skapende kunstnerne i hele landet. Det foreslås å trappe opp satsingen med en økt bevilgning på 12 millioner kroner og et utvidet oppdrag som også retter seg til kulturinstitusjonene.

– I Norge har det vært tradisjon for å møte utfordringer med økt offentlig støtte. Vi skal fortsatt ha en sterk offentlig finansiering av norsk kulturliv, men vi må samtidig ruste sektoren til å møte utfordringene som følger av et mer globalisert og digitalisert samfunn. Derfor ønsker regjeringen at Norsk kulturråd, som det ledende fagmiljøet innen kunst og kultur, skal være en aktiv pådriver for utvikling av hele sektoren, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Kompetanseutvikling og nytenkning 

Den økte bevilgningen skal blant annet nyttes til kunnskapsutvikling, kompetanseprogram, møteplasser og andre tiltak som bidrar til at enkeltkunstnere, mindre kulturbedrifter og etablerte kulturinstitusjoner kan utvikle sine virksomheter.

– Kulturell og kreativ næring handler om mer enn økonomi. Det er et strategisk utviklingsarbeid som vi ønsker at Norsk kulturråd skal bidra til. Det er flere kunstnere, bedrifter og institusjoner som har lyktes med å utvikle sine virksomheter, nådd nye målgrupper, engasjert et større publikum og etablert nye inntektskilder. Vi må sørge for at denne kunnskapen deles og utvikles videre, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Som en del av satsingen på kulturell og kreativ næring fikk fagadministrasjonen i Norsk kulturråd høsten 2016 i oppdrag å etablere Kreativt Norge. Kontoret ble åpnet 18. august 2017 i Trondheim. Kontoret skal også huse Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.

Den økte bevilgningen kommer i tillegg til de 18,4 millioner kronene som foreslås videreført til Kreativt Norge og de to tilskuddsordningene som retter seg til kunstnere og støtteapparat rundt om i hele Norge, og som skal bidra til at det som skapes når et større publikum.

Innovasjon Norge fikk i 2017 en bevilgning på 29,9 millioner kroner og et oppdrag rettet mot bedriftene med vekstpotensial og ambisjon, med mål om å bidra til økt investering i, og omsetning av, kulturelle produkter og tjenester. Organisasjonene i Norwegian Arts Abroad, som er på Kulturdepartementets budsjett, fikk til sammen 6 millioner kroner i økt bevilgning og oppdrag om å styrke aktørene som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt. Oppdragene foreslås videreført i budsjettet for 2018.