Historisk arkiv

ESA har godkjent Norges innovasjonsstøtte for mediene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Som en oppfølging av rapporten fra Mediemangfoldsutvalget foreslo regjeringen i statsbudsjettet for 2018 en ny ordning for støtte til innovasjon i mediesektoren, som særlig skal fremme innovasjon og utvikling i lokalmediene. Det ble satt av 7 millioner kroner til ordningen i 2018. Den nye støtteordningen er nå godkjent av ESA og vil etter planen tre i kraft 1. juli 2018.

Vedtaket fra ESA

– Jeg er glad for at ESA har godkjent ordningen som vil være et viktig supplement til dagens støtteordninger på mediefeltet. Den vil være særlig viktig for små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier med begrensede muligheter til å gjennomføre dette på egenhånd, og vil bidra til at flere gode innovasjons- og utviklingsprosjekter for mediemangfoldet kan realiseres, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Det er Medietilsynet som skal forvalte ordningen, og vedta tilskudd etter innstilling fra et fagutvalg som oppnevnes spesifikt for denne ordningen.