Historisk arkiv

1,85 nye milliarder kroner til kultur, idrett og frivillighet bidrar til mer aktivitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kompensasjonsordningene utvides og nye tiltak lanseres for å hjelpe kultur, idrett og frivillighet gjennom koronakrisen.

Regjeringen vil bidra til mer aktivitet når smittespredningen i samfunnet er under kontroll og foreslår å forlenge kompensasjonsordningene for kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet til 31. august, samtidig utvides ordningene med 1,5 milliarder kroner.

- Jeg er glad for at vi får utvidet kompensasjonsordningene. Siden koronapandemien rammet Norge har vi til sammen satt av over 3,1 milliarder kroner til de to ordningene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

650 millioner kroner går til kompensasjonsordningen for kulturlivet og 850 millioner til ordningen for idrett og frivillighet.

- Kulturen, frivilligheten og idretten er viktige i livene våre - de er limet i samfunnet. Regjeringen jobber målrettet for at sektoren fortsatt skal kunne binde oss sammen og være bærekraftig både nå og i tiden framover, fortsetter Raja.

Publikumsbegrensninger og avstandsregler vil fortsatt innebære betydelige økonomiske konsekvenser for en rekke arrangører. Derfor omfatter også kompensasjonsordningen planlagte arrangementer som likevel blir gjennomført, men med et begrenset antall publikum.

For å sikre likviditet i sektoren legges det nå opp til løpende utbetalinger i begge ordningene.

I tillegg til kompensasjonsordningene forslår regjeringen å sette av totalt 350 millioner til tre nye ordninger som skal bedre situasjonen for kulturlivet og for norske kunstnere:

  • Tilskuddene til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner økes med 200 millioner kroner. Økningen i tilskuddene tilfaller institusjoner som har over 60 prosent av sine inntekter fra offentlige tilskudd og som i dag ikke faller inn under kompensasjonsordningen for kulturarrangementer. 120 millioner går til museene og 80 millioner til scenekunstinstitusjonene.
  • 100 millioner kroner går til å sikre at musikere, forfattere, billedkunstnere, scenekunstnere og filmkunstnere kan fortsette sitt kunstneriske virke framover. 70 millioner kroner skal fordeles av Statens kunstnerstipend og 30 millioner av Fond for utøvende kunstnere. Pengene gis i form av stipend og skal opprettholde aktivitet for skapende og utøvende kunstnere.
  • Til sammen 50 millioner kroner til de tre skværriggerne Statsraad Lehmkuhl, SS Sørlandet og SS Christian Radich. Dette skal bidra til å dekke kostnader til framskyndet vedlikehold, som følge av at de tre skoleskipene blir liggende uvirksomme til kai.

Med utvidelsen av kompensasjonsordningene og de nye ordningene under Kulturdepartementet, har regjeringen siden koronakrisen inntraff foreslått nær 3,8 milliarder kroner i målrettede tiltak for media, kultur, idrett og frivillighet.

Svært mange næringsdrivende i disse bransjene har også fått god hjelp av de brede og mer generelle støtteordningene som regjeringen har laget for å hjelpe folk og bedrifter gjennom krisen. Eksempler på disse er Finansdepartementets kompensasjonsordning for næringslivet og Arbeids- og sosialdepartementets ordning for inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Enkelte aktører, som blant annet enkelte litteraturhus og konserthus, som ikke har erverv til formål, og er helt eller delvis fritatt fra skatteplikt, opplever inntektstap direkte relatert til billettinntekter uten formelt å være arrangører. Disse aktørene omfattes ikke i dag av Kulturdepartementets kompensasjonsordning, og heller ikke av Finansdepartementets kompensasjonsordning for næringslivet som følge av virusutbruddet. Regjeringen tar sikte på å endre forskriften for kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren for å kunne ivareta disse.

- Vi vet at mange har det vanskelig i denne krisen, og vi jobber hele tiden for å utvide og justere ordningene vi lager for at de skal treffe best mulig. Dersom krisen skulle vedvare vil vi selvsagt følge opp på best mulig måte, avslutter Raja.