Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Kompensasjonsordningene for idrett, frivillighet og kultur forlenges, justeres og økes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

– Dette var viktig å få på plass. Med de forlengede og justerte kompensasjonsordningene på idrett-, frivillighet- og kulturfeltet har vi til sammen, siden koronapandemien rammet Norge, satt av over 1,6 milliarder kroner frem til 15. juni, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Vi justerer litt i ordningen til kultursektoren og setter av 300 friske millioner kroner for bortfall av deres billettinntekter, dette betyr totalt 600 millioner til kultursektoren for en 3 måneders periode, fortsetter statsråden.

– I tillegg til nye 300 millioner til kultursektoren, justerer vi kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten slik at vi åpner opp for å kompensere opp til 70 prosent av tapte inntekter for kiosksalg, parkering, loppemarked og basarer.  Mange breddeidrettslag, korps og frivillige organisasjoner har store inntekter fra den type salg, og jeg håper at dette vil kunne være til hjelp for mange i en vanskelig situasjon, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Idretten og frivilligheten vil som frem til nå også kunne søke om bortfall av billettinntekter. Regjeringen besluttet 7. april å forlenge forbudet helt eller delvis mot kultur- og idrettsarrangementer til 15. juni. Regjeringen foreslår derfor å videreføre kompensasjonsordningene som ble fastsatt i forskrift av 3. april, med noen endringer. Frivilligheten vil kunne søke om å få flere av sine inntekter dekket, og det legges til rette for at flere virksomheter som ikke har "erverv" til formål, og dermed ikke betaler skatt, kan søke om kompensasjon. Den nye ordningen gis virkning med tilbakevirkende kraft, for perioden fra 12. mars – 15. juni.

– Da samfunnet fikk en bråstans i mars var det organisasjoner med store arrangementer som stod i umiddelbar fare for konkurs. Derfor var jeg raskt ute med en kompensasjonsordningen på 1 milliard kroner for å dekke tap fra billettinntekter og deltakeravgifter fra avlyste, utsatte og stengte arrangementer. Erfaringer fra første søknadsrunde og god dialog med sektoren har gitt oss et godt grunnlag for å bedre ordningene. På bakgrunn av dette har vi besluttet å ikke bare justere ordningene, men også forsterke ordningen, slik at den nå blir på totalt 1,6 milliarder kroner, sier kultur- og likestillingsministeren.

Ordningene forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.