Historisk arkiv

ESA har godkjent stimuleringsordningen for frivillighetssektoren og tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

– Det er strålende nyheter at ESA har godkjent regelverket for begge ordningene. Det vil hjelpe frivillighetssektoren, breddeidretten og toppidretten gjennom en vanskelig tid og gjøre dem bedre rustet til å kunne gjenoppta aktivitetstilbudet når smittesituasjonen tillater det, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q Raja.

Midlertidig tilskuddsordning for frivillighetssektoren som følge av Covid-19-utbruddet har en ramme på 755 millioner kroner og gjelder for perioden 1. januar – 30. juni. Den vil bli forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. For å søke støtte kreves registrering i Frivillighetsregisteret.

Ordningen er todelt. En tredel av midlene, ca. 255 millioner kroner, fordeles til aktører som har fått momskompensasjon i 2020. For å kunne motta disse midlene trenger organisasjonene kun å bekrefte at de har hatt merkostnader eller inntektsbortfall som følge av Covid-19-restriksjoner.

– Dette er en enkel og ubyråkratisk måte å fordele midler på som vil raskt nå ut til mange frivillige organisasjoner. Vi vil derfor prioritere dette først. Fristen vil settes et par uker etter påske, så her er det viktig at organisasjonene følger med, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. 

De resterende midlene, i overkant av 500 millioner kroner, skal fordeles etter søknad. Her kan organisasjonene søke om støtte til merkostnader som følge av avlysninger, smitteverntiltak, tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter, leieinntekter mv.

Midlertidig tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren som følge av Covid-19-utbruddet er en ordning som er rettet inn mot toppidretten, og har en ramme på 350 millioner kroner. Også denne ordningen gjelder for perioden 1. januar – 30. juni 2021, krever registrering i Frivillighetsregisteret og vil forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.   

Ordningen omfatter seriespill i øverste divisjon i lagidretter for senior samt i nest øverste divisjon i fotball for menn, Norgesmesterskap for senior i alle idretter, Europa- og verdensmesterskap for senior, Europa- og verdenscup og arrangementer av lignende status for senior og landskamper for senior. Arrangøren kan søke om å få dekket merkostnader og mindreinntekter knyttet til arrangementet som følge av restriksjoner eller råd i forbindelse med Covid-19-utbruddet.

– Dette er arrangementer det er stor interesse for i den norske befolkningen. Ordningen vil legge til rette for at disse arrangementene kan gå som planlagt dersom smittesituasjonen tillater det. Hittil i 2021 har ikke dette vært mulig, men i denne ordningen kan arrangøren motta 50 prosent av godkjent søknadsbeløp ved avlyst arrangement, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.  

– Jeg vil takke frivilligheten for alle de gode innspillene underveis. Flere av disse har blitt innarbeidet i ordningene. Organisasjonene hjalp oss også med å gjøre gode justeringer i høringsrunden i januar. Dette har utvilsomt gjort ordningene bedre, sier Raja.

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil legge ut mer informasjon om begge ordningene i løpet av uka. Da vil også søknadsskjemaet for organisasjoner som mottok momskompensasjon i 2020 gjøres tilgjengelig.