Historisk arkiv

Konverteringsterapi sendes på offentlig høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Den 2. juli 2021 sender Kulturdepartementet forslag om lovregulering av konverteringsterapi på offentlig høring. Høringsfristen er 15. oktober 2021.

– Jeg er stolt og glad for å kunne sende forslaget om lovregulering av konverteringsterapi på høring. Dette har vært et grundig og tidkrevende arbeid som har resultert i et forslag jeg mener vil gi reell beskyttelse mot konverteringsterapi, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Høring - forslag til regulering av konverteringsterapi

I høringsnotatet foreslår Kulturdepartementet at konverteringsterapi i loven skal defineres som "behandlingslignende handlinger som har til formål å få en annen til å endre eller fornekte [ev. undertrykke] sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet".

Lovavdelingen har avgitt en uttalelse om det menneskerettslige handlingsrommet for å regulere konverteringsterapi som sendes ut sammen med høringsnotatet.

Departementet foreslår et absolutt forbud mot å utføre konverteringsterapi overfor barn og at overtredelse av forbudet vil kunne medføre bøter og/eller fengselsstraff. Departementet mener som utgangspunkt at et slikt absolutt forbud også skal gjelde barn som nærmer seg myndighetsalder, men har falt ned på å holde spørsmålet om aldersgrensen skal settes til 16 eller 18 år åpent i høringen. Grunnen til dette er at et absolutt forbud mot å utføre konverteringsterapi på eldre ungdommer reiser noen særskilte menneskerettslige problemstillinger knyttet til barnets rett til selvbestemmelse og religionsfrihet.

Departementet foreslår videre at det skal være straffbart å utføre konverteringsterapi overfor voksne (og eventuelt barn over 16 år) dersom handlingen er begått uten samtykke eller under omstendigheter som gjør handlingen utilbørlig.

– Vi har med dette lagt oss på linje med andre land det er naturlig å sammenligne oss med. Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at Norges menneskerettslige forpliktelser trolig vil være til hinder for et absolutt forbud mot å utføre konverteringsterapi overfor voksne. Vi vil derfor ikke foreslå dette, sier Raja.

Departementet foreslår også at det skal være straffbart å forlede noen eller ved utilbørlig press tvinge noen til å motta konverteringsterapi i Norge eller i utlandet. Departementet holder det åpent i høringen om forbudet mot slik medvirkning skal være mer vidtrekkende når det gjelder barn som mottar konverteringsterapi i utlandet.

Departementet foreslår ikke et forbud mot markedsføring nå, men det kan være aktuelt å vurdere senere. I høringsnotatet oppfordres derfor høringsinstansene til komme med forslag blant annet til hvordan et eventuelt markedsføringsforbud kunne vært utformet og avgrenset.

Forslaget blir nå sendt på bred offentlig høring, og kultur- og likestillingsministeren vil invitere til høringsmøte i løpet av høringsperioden. Nærmere informasjon om møtet blir tilgjengelig på regjeringens nettsider.

– Regulering av konverteringsterapi byr på en rekke vanskelige avveininger. Jeg mener vi i dette forslaget har klart å balansere ulike grunnleggende rettigheter på en god måte. Samtidig har jeg en åpen holdning til om vi har truffet riktig og jeg ønsker derfor tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre grensegangene mellom det lovlige og ulovlige så gode som mulig, sier kultur- og likestillingsministeren.