Høring- forslag til regulering av konverteringsterapi

Forslaget gjelder regulering av konverteringsterapi, det vil si behandlingslignende handlinger som har som formål å få en annen til å endre eller fornekte (ev. undertrykke) sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2021

Vår ref.: 21/2930

Høringsbrev – høringsnotat om regulering av konverteringsterapi

Kulturdepartementet sender med dette lovforslag om regulering av konverteringsterapi på høring med frist 15. oktober 2021.

Høringsbrevet i pdf-format

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans videreformidler informasjon om høringen til andre berørte underliggende organer, organisasjoner osv. Kulturdepartementet oppfordrer særlig Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Islamsk Råd Norge, Norges Kristne Råd og Muslimsk Dialognettverk til å videresende høringsbrevet til sine medlemmer.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Kultur- og likestillingsministeren ønsker å invitere til et offentlig høringsmøte innen høringsfristen utløper. Nærmere informasjon om høringsmøtet blir tilgjengelig på regjeringen.no i begynnelsen av august 2021.

 

Med hilsen

Elisabeth Lier Haugseth (e.f)
ekspedisjonssjef

Anne Jorun Bolken Ballangrud
seniorrådgiver

 

Vedlegg:

  • Høringsinstanser
  • Høringsnotat om regulering av konverteringsterapi
  • Uttalelse fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling

Offentlige myndigheter

 

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Helsedirektoratet

IMDi

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

 

Fylkeskommunene

Kommunene

Statsforvalterne

 

Det nasjonale statsadvokatembetet

Diskrimineringsnemnda

Domstoladministrasjonen

Høyesterett

Kriminalomsorgsdirektoratet

KRIPOS

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politiets Fellesforbund

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sametinget

Sametingets ungdomspolitiske utvalg

Sivilombudsmannen

Statens Helsetilsyn

Statistisk sentralbyrå

Sysselmannen på Svalbard

 

 

Universiteter, forskningsinstitusjoner mv.

 

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Foreningen for kjønnsforskning i Norge

Handelshøyskolen BI

HL-senteret - Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Institutt for samfunnsforskning

Kilden - Informasjonssenter for samfunnsforskning

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Likestillingssenteret

MF - vitenskapelig høyskole

NLA Høgskolen

Nord universitet

Norges forskningsråd

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) på Gjøvik

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Oslo Universitetssykehus

OsloMet

Politihøgskolen

Reform - Ressurssenter for menn

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Samisk høgskole

Samisk nasjonal kompetansetjeneste

Senter for samiske studier

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder - Senter for likestilling

Universitetet i Bergen

Universtietet i Bergen - Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo - Det juridiske fakultet                                                                                

Avd. for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD)

Universitetet i Oslo - Det teologiske fakultet

Universitetet i Oslo - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Universitetet i Oslo - Norsk senter for menneskerettigheter

Universitetet i Oslo - Senter for utvikling og miljø

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Universitets- og høgskolerådet

VID vitenskapelig høgskole

 

Tros- og livssynssamfunn mv.

 

Biskopene

Bispedømmerådene

Den norske kirke

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo

Det jødiske samfunn i Trondheim

Frelsesarmeen

Holistisk Forbund

Human-Etisk Forbund

Islamsk Råd Norge

Journey Norge

Kirkens Bymisjon

Kirkerådet

Norges kristne råd

Norsk Luthersk Misjonssamband

Oslo katolske bispedømme

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samisk kirkeråd

Sjømannskirken

 

Hovedorganisasjoner mv. i arbeidslivet

 

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Den norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske Legeforening

Fagforbundet

Hovedorganisasjonen Virke

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kommunesektorens Organisasjon (KS)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges Juristforbund

Norsk kvinnelig teologforening

Norsk lektorlag

Norsk Psykologforening

Norsk Redaktørforening

Norsk Sykepleierforbund

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Politijuristene

Presteforeningen

Samfunnsbedriftene

Unio

Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 

 

Interesseorganisasjoner, humanitære organisasjoner mv.

 

Afghanistankomiteen i Norge

Alternativ til vold

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Árran lulesamisk senter

Atlas-alliansen

Barnesakkyndig kommisjon

BonjuSámit

Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen

Brønnøysundregistrene

CARE Norge

Caritas Norge

Christian Michelsens Institutt

Core - Senter for likestillingsforskning

Den norske Helsingforskomité

Elevorganisasjonen

Fellesorganisasjonen

Fellesrådet for Afrika

Flyktninghjelpen

FN-Sambandet

FOKUS Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Forbundet for transpersoner i Norge

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreningen 2 foreldre

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Fritt ord

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Garmeres

Gatejuristen

Harry Benjamin Ressurssenter

Helsestasjon for kjønn og seksualitet

Helseutvalget

HivNorge

Hjelpekilden

Human Rights service (HRS)

Innvandrernes Landsorganisasjon

Internasjonal helse- og sosialgruppe

JURK - Juridisk rådgivning for kvinner

Jussformidlingen

Juss-Buss

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kirkens Nødhjelp

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Kontoret for voldsoffererstatning

Krisesentersekretariatet

Kvenlandsforbundet

Kvinnefronten i Norge

Kvinnegruppa Ottar

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for overvektige

Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Landsgruppen av helsesykepleiere

LIM - Likestilling, integrering, mangfold

LIN - Likestilling, inkludering og nettverk

LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Mangfold i arbeidslivet

Mannsforum

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Modum Bad

Muslimsk Dialognettverk

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Noereh

Nordlandsforskning

Norges faste delegasjon til OECD og UNESCO

Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbunds Ungdom

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges kvinnelobby

Norges politilederlag

Norges Regnesentral

Norges Røde Kors

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Folkehjelp

Norsk forening for kriminalreform - KROM

Norsk kvinnesaksforening

Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Norsk psykiatrisk forening

Norsk studentorganisasjon

Norske fag- og friskolers landsforbund

Norske Kveners Forbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske samers riksforbund

NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Nye SOS rasisme

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens

Pensjonistforbundet

Press - Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Regelrådet

Rettspolitisk forening

Romano Kher - romsk kultur- og ressurssentet

Romsk Råd

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold

Rådet for psykisk helse

Salam Norge

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samenes folkeforbund

Samisk Kvinne Forum

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Senter for nordlige folk

Senter for seksuelt misbrukte menn

Sex og Politikk

Sex og samfunn

Skeiv Ungdom

Skeiv Verden

Skeivt kristent nettverk

SMil Norge

SOS Rasisme

Statens barnehus

Statens sivilrettsforvaltning

Statsadvokatenes forening

Stiftelsen fellesskap mot seksuelle overgrep

Stiftelsen MorFarBarn

Stiftelsen rettferd for taperne

Stiftelsen Stensveen

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge

Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Synshemmede Akademikers forening

Til Helhet

Uføres Landsorganisasjon (ULO)

Unge funksjonshemmede

UNICEF Norge

Utrop

Åpen kirkegruppe